Semi­nari i eduka­cija

Sigurno ćete među semi­narima gru­pacije GU pro­naći neki koji vas zanima. Teme su veoma sve­strane: od tehnike pro­zora i vrata preko automatskih sis­tema ulaza, pa sve do naj­novijih tren­dova u struci po pitanju mo­der­ne arhitekture, normi i direk­tiva. Podrazumijeva se da će biti riječi i o našim rješenjima sis­tema i cer­ti­fikatima.

Obra­tite nam se: Dajemo savjete pri odabiru prik­ladnih eduka­cija i rado smo na ras­po­laganju u slučaju pitanja. Semi­nare pri­lagođene Vašim željama obrađujemo zajedno s Vama i rado ih održavamo i u Vašem predu­zeću.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt:
U slučaju pitanja u vezi s našom ponudom seminara na ras­po­laganju vam stoji naš tim:

Telefon:
+387 32 684 400

Tele­faks:
+387 32 684 405

E-pošta:
info(at)g-u.ba