ARHITEKTI & PRO­JEKT­ANTI

Savje­tovanje o objektima za arhitekte, stručne pro­jekt­ante, građevinske inves­ti­tore i građevinska predu­zeća

Već se više od sto godina bavimo pro­izvodima i tehno­logijama sa kojima u današnje vrijeme većina ljudi posve samo­r­az­umljivo i svakod­nevno rukuje i čije kompleksno značenje u pravilu uopšte svjesno ne poima. Kao dizajner i pro­izvođač vam nudimo sis­temska rješenja za otva­ranje i pokre­tanje, zatva­ranje i zak­ljučavanje pro­zora i vrata, kao i za funkcio­nalno i sigurno upra­vljanje zgradama.

 

Naše usluge savje­tovanja o objektima za vas
Na zahtjev zajedno sa vama krei­ramo individualni cje­lokupni koncept, od pro­nal­aženja svih pot­rebnih funkcija, pa do predaje klijentima. Pritom uzimamo u obzir i sučelja koja obuhvataju različite obrte.

Za vas naravno pri­pre­mamo nacrte speci­fične za objekte, liste vrata, opise i po pot­rebi i plan insta­lacija. Kod konkurentnih zahtjeva vam pomažemo pro­naći optimalna rješenja. Ako je pot­rebno, za vaš objekt razvijamo i individualna rješenja po mjeri ili posebne kon­strukcije. 

Korist za vaš svakod­nevni rad
O relevantnim normama i direk­tivama vas informišemo jed­nako kao i o inova­tivnim pro­izvodima i o tome šta oni za vas znače kod pro­jekt­ovanja i pro­vođenja. Osim toga za vas imamo spremnu opsežnu ponudu seminara, koji se mogu održati kod nas ili u vašem uredu.

Pošto se građevinski inves­ti­tori rado žele uvje­riti u funkcije i kvalitet rješenja objekta, orga­nizujemo i nadziremo kompletne uzorke na objektu i na zahtjev pred­s­tavljamo različite varijante i funkcije. Alter­na­tivno možete posje­titi naše pos­tojeće referentne objekte širom svijeta. Naše osobe za kon­takt su vam na ras­po­laganju u 35 zemalja.

Semi­nari i eduka­cija

Sa pro­gramom seminara gru­pacije predu­zeća Gretsch­-Unitas na ras­po­laganju vam je izbor od preko 100 seminara iz tematskih krugova tehnike pro­zora, tehnike vrata i automatskih sis­tema ulaza. Uz to vas informišemo o svim važnim normama i direk­tivama i njihovom pro­vođenju u praksi.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
OBJEKTcompendium 13,3 MB Preuzimanje

Stalno otvorena tele­fonska linija za arhitekte

Možete nas kon­tak­ti­rati na:

Telefon: +387 32 684 683
E-pošta:  tehnickapodrska(at)g-u.ba

Lično savje­tovanje / Informacije
Želite podršku za vaše pro­jekt­ovanje, želite detaljne informacije ili se želite uvje­riti u kvalitet naših pro­izvoda?

Jedno­s­tavno stu­pite u kon­takt sa vašim nad­ležnim savjetnikom za objekte ili zatražite naš boks za pro­jekt­ovanje.

na obrazac za kontakt