Klizna vrata

GU Automatic vam na ras­po­laganje stavlja bogatu paletu kliznih vrata za automa­tiza­ciju ulaza u objekte: elegantna klizna vrata i posebno elegantna kružna klizna vrata ili tele­s­kopske varijante koje štede prostor. Bilo da je riječ o tipski ispi­t­anim kliznim eva­ku­acijskim vratima ili posebno eko­no­mičnoj izvedbi: za gru­paciju GU najviši prio­ritet pred­s­tavlja sigur­nost. Možete se pouz­dati u visok nivo kvali­teta i atrak­tivan dizajn, ali i pouzdanu funkciju.

Linearno klizna vrata compactMaster CM/CM-F

Veći učinak uz optimalno smanjenu kon­strukciju. Sa "pravom" građevinskom visinom od samo 100 mm pogon pot­puno preuzima gornji profil krila i uklapa se u vašu arhitekturu.

Linearno klizna vrata compactMaster CM/CM-F WK2

compactMaster u izvedbi WK2 (RC 2) ujedinjuje pro­tiv­provalnu zaštitu i fili­granski izgled.

Linearno klizna vrata econoMaster EM/EM-F

Ovaj sistem vrata će vas oduševiti brojnim pozi­tivnim svojstvima: brzim otva­ranjem i mirnim hodom kliznih vrata, kao i jedno­s­tavnom mon­tažom i pouzdanošću.

Linearno klizna vrata heavyMaster HM/HM-F

Ova klizna vrata jed­nako pouzdano sav­ladavaju velike dimen­zije i velike težine do 200 kg po kliznom krilu, kao i primjenu u ula­zima posebno velike frekvencije pro­laza.

Linearno klizna vrata GS-100

Fokus na važne funkcije omogućuje visok kvalitet za izvrstan odnos cijene i usluge. Efikasno zahvaljujući pre­thodno mon­ti­ranoj pogonskoj jedinici i metodi Plug & Play.

Klizna vrata za eva­ku­aciju HM-F FT

Prva i jedina klizna vrata za eva­ku­aciju cer­ti­fik­ovana prema AutSchR i EltVTR. Garan­tuju vam siguran put za eva­ku­aciju danju i u pogonu "AUS/NACHT" (ISKLJUČENO/NOĆ).

Tele­s­kopska klizna vrata econoMaster EMT/EMT-F

Optimalan izbor za maksimalne širine pro­laza u malim pros­to­rima je dvokrilna ili čet­ver­okrilna izvedba ovih kliznih vrata.

Kružna klizna vrata compactMaster CMR/CMR-F

Kako bi se omogućio što veći slobodan prostor za este­tiku vašeg rep­rezenta­tivnog ulaza, ova klizna vrata se pro­izvode tačno prema vašim ličnim zahtje­vima.

Ugaona klizna vrata compactMaster CMW/CMW-F

Ako se vaš ulaz nalazi na uglu zgrade, ugaona klizna vrata će se pri­lagoditi zgradi i tako postati izu­zetan optički detalj.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
Pogon kliznih vrata GS-100 1,1 MB Preuzimanje