Klizna vrata za eva­ku­aciju HM-F FT

Sve je usklađeno sa direk­tivama

Klizna vrata za eva­ku­aciju HM-F FT su cer­ti­fik­ovana prema normi DIN 18650 i ispunjavaju zahtjeve AutSchR i EltVTR. Nije vam pot­rebno odob­renje građevinskog nadzora. Zak­ljučana vrata se oslobađaju pokre­tanjem osvijetljene tipke za slučaj nužde, a krila se mogu zakre­nuti – čak i ako je vratno krilo opterećeno u smjeru eva­ku­acije. Redun­dantni pogon u kombi­n­aciji sa zakretnim kliznim krilima i upra­vljanjem vratima za eva­ku­aciju FTNT10 vam garan­tuje siguran put za eva­ku­aciju, čak i kada su vrata u pogonu „AUS/NACHT".

GU-ova klizna vrata za eva­ku­aciju HM-F FT VAM nude sljedeće:

  • Klizna vrata za eva­ku­aciju se mogu zak­ljučati, iako u zgradi još ima ljudi
  • Mogućnost preb­acivanja vrste pogona (na „AUS/NACHT") preko tehnike vođenja zgrada ili uklopnog sata
  • Kod zatvorenih vrata je u slučaju nužde pokre­tanjem osvijetljene tipke za slučaj nužde moguće otključati elektro­prihvatnik za eva­ku­acijska vrata
  • Vratno krilo je lag­anim pri­tiskom moguće zakre­nuti prema vani
  • Nema odob­renja građevinskog nadzora u pojedi­načnom slučaju
  • Vrlo tiho klizi zbog zamjenjive, gumom uležiš­tene klizne površine
  • Upra­vljanje koje samo uči, sa raznim mogućno­stima prik­ljučivanja i podešavanja

Tehnički podaci

Tip pogonaHM-F FT
Primjena u eva­ku­acijskim putovima i putovima za spašavanje
Visina pogona130 mm
Masa vratnog krilamaks. 100 kg

Svijetla širina pro­laza
1-krilna
2-krilna


900 – 1300 mm
1200 – 2600 mm
Brzina otva­ranjamaks. 0,9 m/s

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
EltVTR: direktiva o električnim sistemima zaključavanja vrata na evakuacijskim putevimaDIN 18650: automatski sistemi vrataAutSchR: Direktiva za automatska klizna vrata na putevima za spašavanjePrikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040