Linearno klizna vrata compactMaster CM/CM-F WK2

Sa "pravom" visinom pogona od samo 100 mm compactMaster CM WK2 sada nudi i pro­tiv­provalnu zaštitu u skladu sa normom EN 1627-1630. Zahvaljujući kom­paktnoj kon­strukciji i pro­filu vrata inte­gri­s­anim u poklopac se upravo stapa sa fasadom. Tako se na primjer u apote­kama, bankama ili kod zlatara i optičara trans­parentnost i arhitek­tonski zahtjevi savršeno mogu kombi­niovati sa željom za poveć­anim stepenom sprječavanja pro­vale.

To vam nude GU-ova linearno klizna vrata
compactMaster CM WK2/CM-F WK2:

  • Redun­dantni pogon (compactMaster CM-F WK2) sa dvomo­tornom tehnikom za eva­ku­acijske putove i putove za spašavanje
  • Vrlo tiho klizi zbog velikih točkića i zamjenjive, gumom uležiš­tene klizne površine
  • Upra­vljanje koje samo uči, sa raznim mogućno­stima prik­ljučivanja i podešavanja
  • Automatsko više­struko zak­ljučavanje AMV sa 2 tačke zak­ljučavanja po krilu garan­tuju sigur­nost i komfor
  • Pomoću dodatnih kompo­ne­nata u pogonu se sprječava otva­ranje polugom
  • Ugao od nehrđajućeg čelika i pro­fili sa kuki­cama na sporednim ivi­cama za zak­ljučavanje stabilizuju klizno krilo
  • Klasa otpor­nosti na pro­valu RC 2 (prema tabeli kore­lacija EN 1627)

Tehnički podaci

Tip pogonacompactMaster
CM WK2
compactMaster
CM-F WK2
Primjena u eva­ku­acijskim putovima i putovima za spašavanje
Visina pogona100 mm100 mm
Masa vratnog krilamaks. 100 kgmaks. 100 kg

Svijetla širina pro­laza
1-krilna
2-krilna


800 – 2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm
Brzina otva­ranjamaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
Prošlo ispitivanje RC2 prema normi EN 1627-1630Prikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040