Linearno klizna vrata compactMaster CM/CM-F

Kom­paktan pogon sa "pravom" visinom pogona od samo 100 mm se praktično stapa sa fasadom. Gornji profil vratnog krila fino obrubljenog sis­tema pro­fila je pritom inte­grisan u pogon i pokriven poklopcem. Pogon je TÜV tipski ispitan, cer­ti­fik­ovan je prema normi DIN 18650 i odgovara aktuelnim direk­tivama, odnosno normama. Cijelim kliznim vratima daje elegantan izgled koji se posebno usklađuje sa arhitek­tonski zahtje­vnim stak­lenim fasadama i nag­lašava njihovu lakoću.

GU-ova linearno klizna vrata compactMaster CM/CM-F vam nude sljedeće:

  • Redun­dantni pogon (compactMaster CM-F) sa dvomo­tornom tehnikom za eva­ku­acijske putove i putove za spašavanje
  • Vrlo tiho klizi zbog velikih točkića i zamjenjive, gumom uležiš­tene klizne površine
  • "Prava" visina pogona od 100 mm
  • Brzo otva­ranje: do 0,9 m/s
  • Pre­g­ledno i jedno­s­tavno rukovanje
  • Po izboru sa inte­gri­s­anim zak­ljučavanjem na koli­cima ili automatskim više­strukim zak­ljučavanjem (AMV)
  • Upra­vljanje koje samo uči, sa raznim mogućno­stima prik­ljučivanja i podešavanja

Tehnički podaci

Tip pogonacompactMaster CMcompactMaster CM-F
Primjena u eva­ku­acijskim putovima i putovima za spašavanje
Visina pogona100 mm100 mm
Masa vratnog krilamaks. 100 kgmaks. 100 kg
Svijetla širina pro­laza
1-krilna
2-krilna

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm
Brzina otva­ranjamaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
DIN 18650: automatski sistemi vrataAutSchR: Direktiva za automatska klizna vrata na putevima za spašavanjePrikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040