Pojedi­načni kontroli­sani ulaz

Različiti sis­temi za pojedi­načni kontroli­sani ulaz razlikuju se u pog­ledu sigur­nosti manipu­lacije, komfora pro­laza i frekvencije pro­laza osoba. Rješenja u području pojedi­načnog kontroli­s­anog ulaza uvjer­avaju ne samo funkcio­nal­nošću i sigur­nošću, nego i pos­tavljaju nova mje­rila za este­tiku i dizajn.

Okretne rampe za kontrolu pro­laza

Bilo pojedi­načno ili u redu, u unut­rašnjem ili vanjskom području: okretne rampe za kontrolu pro­laza najuobičajenija su vrsta pojedi­načnog kontroli­s­anog ulaza i odlikuju se svojim pro­mjenjivim mogućno­stima primjene.

Ver­tikalne križne okretne rampe za kontrolu pro­laza

Sa svojim kvali­tetnim dizajnom ver­tikalne križne okretne rampe za kontrolu pro­laza savršeno se ukla­paju u prestižne zgrade i u poluvi­sokoj 4-krilnoj izvedbi nude povećani pojedi­načni kontroli­sani ulaz.

Zakretne rampe za kontrolu pro­laza

Zahvaljujući kombi­n­aciji sa zakretnim rampama za kontrolu pro­laza s motornim pogonom, omogućen je pojedi­načni kontroli­sani ulaz bez zapreka i transport mate­rijala.

Barijere sa senzorskom kontrolom pro­laza

Komfor pro­laza pri­lagođen korisniku, visok kapacitet pro­laza i prestižan izgled: barijere sa senzorskom kontrolom pro­laza kod pojedi­načnog kontroli­s­anog ulaza nude rješenja na najvišem nivou.

Stubovi sa čitačima i odvajači staza

Stubovi sa čitačima u pravilu služe za prihvat sis­tema kontrole pristupa, LED sija­lica i termi­nala eva­ku­acijskih vrata. Oni se prvenst­veno koriste kod zakretnih rampi za kontrolu pro­laza i ver­tikalne križne okretne rampe za kontrolu pro­laza GU-GT 1000, jer u tom slučaju ugradnja sis­tema pojedi­načnog kontroli­s­anog ulaza u kućište nije moguća.

Sigur­nosna roti­rajuća vrata i sigur­nosna klizna kružna vrata

Kom­paktna sigur­nosna roti­rajuća vrata i sigur­nosna klizna kružna vrata gru­pacije GU osigu­ravaju pouzdan i komforan pojedi­načni kontroli­sani ulaz i bez nadzornog osoblja.

Portalne križne rampe za kontrolu pro­laza

Bilo da je riječ o zaštiti predu­zeća, rekreacionim usta­novama, stadionima ili prije­la­zima između zgrade i podzemne garaže: portalne okretne rampe za kontrolu pro­laza s motornim pogonom gru­pacije GU svojom raznolikošću izvedbi i opreme pokrivaju sve pot­rebe sigurnog pojedi­načnog kontroli­s­anog ulaza u vanjskom području.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje