Sigur­nosna roti­rajuća vrata i sigur­nosna klizna kružna vrata

Kom­paktna sigur­nosna roti­rajuća vrata i sigur­nosna klizna kružna vrata gru­pacije GU osigu­ravaju pouzdan i komforan pojedi­načni kontroli­sani ulaz i bez
nadzornog osoblja. Kom­paktna kon­strukcija s velikim udjelom stakla u zgradi osigu­rava lagan osjećaj pro­s­tora, eleganciju i svjet­lost. U pozi­tivne pra­teće učinke ubrajaju se stalna zaštita od buke i propuha. Velika paleta mate­rijala i površina, kao i jedno­s­tavno pri­lagođavanje sis­temima kontrole pristupa pružaju maksimalnu flek­si­bil­nost.

Varijante izvedbe:

Sigurnosna rotirajuća vrata GSI

Sigurnosna rotirajuća vrata GSI GU-ova sigur­nosna roti­rajuća vrata se pro­izvode specijalno prema vašim zamis­lima i jed­nako vode računa o željenim funkcijama, kao i o arhitekturi objekta. Sigur­nosna roti­rajuća vrata su u osnovnom položaju zak­ljučana motornom kočnicom. U vrijeme špice kroz vrata se može nepre­stano pro­la­ziti, ako sistem kontrole pristupa izda ovlaš­tenje za svaki seg­ment. Osobe bez ovlaš­tenja pristupa se iz sigur­nosnih roti­rajućih vrata pro­vode u smjeru suprotnom smjeru pro­laženja.

Sigurnosna klizna kružna klizna vrata GSI

Sigurnosna klizna kružna klizna vrata GSI Kontrola pristupa sa jednim metrom minimalnog prečnika i pot­punom trans­parentnošću zbog mnogo stakla: to vam pruža mnogo mogućnosti. 2-zonski kon­taktni otirač nadzire područje pro­laza. Vratna krila su u osnovnom položaju zak­ljučana elektro­he­ma­nički. Ako se ovlaš­tenje dodijeli preko sis­tema kontrole pristupa, vrata se otva­raju automatski. Vrata se ponovo zatva­raju nakon ulaska u vrata i oki­danja kon­taktnog oti­rača. Zatim se automatski otva­raju suprotna vrata i možete izaći iz kružnih kliznih vrata. U slučaju neovlaš­tenog ulaska u kružna klizna vrata, upra­vljanje prekida aktuelni postupak. Ulazna vrata ostaju otvorena sve dok ne izađete iz njih.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje