Ver­tikalne križne okretne rampe za kontrolu pro­laza

Sa svojim kvali­tetnim, trans­parentnim dizajnom i tihim radom ver­tikalne križne okretne rampe za kontrolu pro­laza savršeno se ukla­paju u prestižna područja zgrade. Ono što atrak­tivan izgled obećava, inte­lig­entna funkcio­nal­nost ispunjava: U normalnom pogonskom stanju elek­trična kočnica zadržava okretni zvjezdasti krak u blo­ki­ranom položaju. Ova kočnica otpušta se deb­lokadom putem sis­tema čitača ili opcio­nalnom ručnom deb­lokadom i time oslobađa prolaz. Pogon pokreće okre­tanje lag­anim pri­tiskom.

Varijante izvedbe:

Vertikalna križna okretna rampa za kontrolu prolaza GU-GT 1000

Vertikalna križna okretna rampa za kontrolu prolaza GU-GT 1000 Ver­tikalna križna okretna rampa za kontrolu pro­laza s motornim pogonom GU-GT 1000 u visini kukova zahvaljujući kombi­n­aciji stakla i ople­menjenog čelika dje­luje posebno fili­granski i savršeno se uklapa u prestižnu arhitekturu. Razmak pod uglom od 120° i lagani hod spajaju visok komfor s efikasnim razdvajanjem.

Vertikalna križna okretna rampa za kontrolu prolaza GA-VA 1100

Vertikalna križna okretna rampa za kontrolu prolaza GA-VA 1100 Ide­alna za zatva­ranje na ula­zima s velikom frekvencijom pro­laza. Ver­tikalna križna okretna rampa za kontrolu pro­laza s motornim pogonom GU-VA 1100 u visini kukova kompletno je izrađena od nehrđajućih mate­rijala. Zahvaljujući robusnoj kon­strukciji s razmakom pod uglom od 90°, rampa osigu­rava efikasan pojedi­načni kontroli­sani ulaz.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje