Zakretne rampe za kontrolu pro­laza

Okretne rampe za kontrolu pro­laza i ver­tikalne križne rampe za kontrolu pro­laza ne pred­s­tavljaju prepreku za rodi­telje s dječijim koli­cima, osobe u invalidskim koli­cima i putnike s prtljagom. Zahvaljujući kombi­n­aciji sa zakretnim rampama za kontrolu pro­laza s motornim pogonom gru­pacije GU, sistem pojedi­načnog kontroli­s­anog ulaza svima omogućuje jedno­s­tavan prolaz – u oba smjera. One pružaju elegantan izgled i sastoje se od nehrđajućih mate­rijala, a time su prik­ladne kako za uredske zgrade tako i za rekreacione usta­nove ili aerodrome.

Varijante izvedbe:

Zakretna rampa za kontrolu prolaza GU-IT 1000

Zakretna rampa za kontrolu prolaza GU-IT 1000 Kvali­tetna kombi­n­acija od stakla i ople­menjenog čelika posebno dolazi do izražaja sa zakretnom rampom za kontrolu pro­laza GU-IT 1000. Korisnici modela GU-IT 1000 imaju korist od laganog i tihog hoda, a vlasnik zgrade od meha­nike koja ne zah­tijeva puno održavanja.

Zakretna rampa za kontrolu prolaza GU-IH 1000

Zakretna rampa za kontrolu prolaza GU-IH 1000 Optimalna dopuna pristupu bez zapreka u sis­temima pojedi­načnog kontroli­s­anog ulaza: zakretna rampa za kontrolu pro­laza GU-IH 1000. Od nehrđajućih mate­rijala, otporna i dugo­vječna, konci­pirana je za visoku stopu pro­laza osoba. Zahvaljujući pogonu ugrađenom u zapornom ele­mentu i decentnom izg­ledu ople­menjenog čelika, zakretna rampa za kontrolu pro­laza lako se uklapa u arhitekturu.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje