Pro­strana roti­rajuća vrata GGR

Ovdje ćete pro­naći svoje elegantno rješenje za ulaz koje štedi energiju za eva­ku­acijske putove i putove za spašavanje, kao i veliku frekvenciju pro­laska. Pro­lazak sa koli­cima za kupovinu, dječjim koli­cima ili invalidskim koli­cima je komforan i siguran. Kod 3-krilne ili 4-krilne izvedbe krila su podijeljena na dva dijela i u normalnom ih pogonu stabilno prid­ržavaju elektroma­gneti. U slučaju požara, ispada struje ili aktivacije tipke za slučaj nužde, fik­sacija se oslobađa i klizna krila se mogu preklo­piti u stranu oko središnjeg stuba u smjeru eva­ku­acije. Vrata su pot­puno automa­tizovana zbog velikih dimen­zija i osigurana sigur­nosnim kon­taktnim letvi­cama na kliznim krilima, senz­o­rima za zaštitu od gaženja i senz­o­rima ispred stubova u skladu sa aktuelnom normom DIN 18650.

GU-ova pro­strana roti­rajuća vrata GGR vam nude sljedeće:

     

  • Ide­alno za mnogo posje­tioca
  • Mnogo pro­s­tora za npr. kolica za kupovinu, dječja kolica, invalidska kolica
  • Primjena u eva­ku­acijskim putovima i putovima za spašavanje zahvaljujući sklo­pivim krilima
  • Ručno noćno zak­ljučavanje
  • Zak­ljučavanje na zakretnom dijelu na vratnim krilima ili na noćnom zak­ljučavanju
  •  

Tehnički podaci

Pro­strana roti­rajuća vrata GGR
Unut­rašnji prečnik3600 – 6200 mm
Visina vijenca500 – 800 mm
Broj vratnih krila3-krilna ili 4-krilna
Ručno noćno zak­ljučavanje

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
Rotirajuća vrata, sigurnosna rotirajuća vrata 1,6 MB Preuzimanje
DIN 18650: automatski sistemi vrata