Stan­dardna roti­rajuća vrata GRA

Ulaz u objekt oblikujte rep­rezenta­tivno, ali ga zašti­tite i od propuha i buke. Sa stan­dardnim roti­rajućim vratima GRA i individualnim funkcijama, dizajnom ili mjerama. Roti­rajuća vrata po izboru možete pos­taviti kao ručna, polu­automatska sa aktivacijom pomoću funkcije "push and go" ili kao pot­puno automatska sa aktivacijom preko radarskog dojavljivača. Stijenke bubnja mogu biti pro­izve­dene od stakla ili od glatkih, top­linski izoli­ranih limenih ploča. Kod svih varijanti nag­lasak je uvijek na sigur­nosti za korisnika.

Polu­automatska ili pot­puno automatska roti­rajuća vrata su TÜV tipski ispi­tana, cer­ti­fik­ovana su prema normi DIN 18650 i odgova­raju aktuelnim direk­tivama, odnosno normama.

GU-ova stan­dardna roti­rajuća vrata GRA vam nude sljedeće:

     

  • Kon­strukcija okre­tišta: staklo sa finim alumi­nijumskim okvirom
  • Sklo­pivi meha­nizam za ljetni položaj
  • Noćno zak­ljučavanje, automatsko ili ručno
  • Zak­ljučavanje na zakretnom dijelu elektro­me­ha­nički i/ili meha­nički preko brava sa šipkom
  • Mogućnost aktivacije funkcije "push and go"
  •  

Tehnički podaci

Stan­dardna roti­rajuća vrata GRA
Unut­rašnji prečnik1800 – 3800 mm
Visina vijenca, ručno ili pogon ispod podamin. 100 mm
Visina vijenca, polu­automatski ili pot­puno automatskimin. 175 mm
Broj vratnih krila3-krilna ili 4-krilna
Ručno noćno zak­ljučavanje
Automatsko noćno zak­ljučavanje

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
AUTOMATICKÉ VSTUPNÉ SYSTÉMY 9,9 MB Preuzimanje
Rotirajuća vrata, sigurnosna rotirajuća vrata 1,6 MB Preuzimanje
DIN 18650: automatski sistemi vrata