Gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas

Gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas se sastoji od više od 50 druš­tava za pro­izvodnju i dis­tribuciju u 35 zemalja. Pod međuna­r­odno vodećim markama GU (građevinski okovi), BKS (brave, sis­temi zak­ljučavanja) i FERCO (građevinski okovi) gru­pacija vam nudi "prednost sa sis­temom".

Pro­izvodimo i dis­tri­bui­ramo otprilike 30.000 artikala iz sek­tora tehnike pro­zora i vrata, sis­tema automatskih ulaza, kao i sis­tema za upra­vljanje zgradama, koje je bez pro­blema moguće međus­obno kombi­novati. Sa oko 3.700 zapo­s­le­nika i tra­dicijom dužom od 100 godina gru­pacija GU ne razvija samo pojedi­načne pro­izvode, nego i individualna cje­lokupna rješenja za velike pro­jekte. Zajedno sa arhitektima, pro­jekt­antima i pro­izvođačima sis­tema pro­fila nas­taju usklađeni spojevi vizionarske arhitekture i inova­tivne tehnike.

Porodično predu­zeće koje je 1907. godine osnovao Viktor Gretsch­ danas vode braća Julius i Michael von Resch.

Prisutni širom svijeta

50 druš­tava za pro­izvodnju i dis­tribuciju gru­pacije GU se nalazi u 35 zemalja svijeta. Na sljedećoj stra­nici se nalazi pre­gled pojedinih druš­tava sa detaljnim informacijama za kon­takt.

Brojevi, podaci, činjenice

U ovoj ćete rubrici na jednom mjestu naći sve važne brojeve, podatke i činjenice o gru­paciji predu­zeća Gretsch­-Unitas.

His­to­rija

U ovom dijelu vas očekuju najvažnije etape naše uzbudljive his­to­rije predu­zeća, duže od sto godina.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019