His­to­rija

Više od 100 godina inovacije

His­to­rija GU – osobe (slijeva nadesno): Hansy Maus, Johann Maus, Viktor Gretsch­His­to­rija GU – prvi pogon u Stuttgart-FeuerbachuHis­to­rija GU – radio­nica – pro­izvodnja zau­s­tavljača pro­zora, sitnih okova i nadsvje­tala sa konopom za povlačenjeHis­to­rija GU – značajna prekretnica u razvoju pro­izvoda: okovi za klizna vrataHis­to­rija GU – smjer­nice za pro­jekt­ante i inves­ti­tore: katalog pro­izvoda „Moderni arhitekt' (oko 1930.)His­to­rija BKS – lak­ir­nica, oko 1910.His­to­rija BKS – radio­nica za izradu ključeva, oko 1910.His­to­rija BKS – prešao­nica, oko 1910.His­to­rija BKS – his­to­rija pro­izvoda

Viktor Gretsch­, tehničar pun ideja, je 1907. godine započeo pro­izvodnju nadsvje­tala sa konopom za povlačenje, zau­s­tavljača pro­zora i sitnih okova. Tri godine kasnije je za člana društva i direk­tora ime­novao eko­no­mista Joh­anna Mausa. Njegovi potomci Julius Maus von Resch i Hans Maus su nas­tavili sa razvojem predu­zeća i pretvo­rili ga u međuna­r­odno predu­zeće. Braća Julius i Michael von Resch danas vode gru­paciju predu­zeća Gretsch­-Unitas u trećoj gene­r­aciji. Predu­zeće je dvade­s­etih i ranih tride­s­etih godina razvilo više od 120 pate­nata i svoje usp­ješne pro­izvode dis­tri­bui­ralo širom Evrope. Usp­ješnu obnovu nakon teških vre­mena slijedilo je pre­seljenje predu­zeća iz Stuttgarta u Ditzingen. Sredinom sedamde­s­etih godina predu­zeće se pro­ši­rilo u gru­paciju: najprije kupovinom najvećeg francuskog pro­izvođača građevinskih okova FERCO, a kasnije kupovinom vodeće marke za brave BKS i osnivanjem vlas­titih uslužnih pogona. Tako je nas­tala moćna gru­pacija sa kompa­tibilnim pro­izvodima i uslugama visokog kvali­teta u sek­to­rima pro­zora, vrata, sis­tema ulaza i upra­vljanja zgradama.

Hro­no­logija gru­pacije predu­zeća

1903.    Osnivanje predu­zeća Boge & Kasten, Solingen (BKS)

1907.    Viktor Gretsch­ osniva Hermann Gretsch­ GmbH i
             tvor­nicu metalnih pro­izvoda UNITAS

1910.    Johann Maus postaje direktor i član društva

1924.    Gretsch­-Unitas prijavljuje patent za svoje okove za klizna vrata

1938.    BKS još i danas razvija široko ras­pro­st­ranjene okrugle cil­indrične uloške

1975.    Gretsch­-Unitas kupuje udjele u FERCU, najvećem francuskom
             pro­izvođaču građevinskih okova

1979.    Razvoj sis­tema više­strukog zak­ljučavanja GU-SECURY

1981.    Osnivanje AGENA GmbH za obradu podataka

1983.    Gru­pacija inte­griše BKS, najpoz­na­tijeg njemačkog pro­izvođača
             brava, zatva­rača vrata, sis­tema za zak­ljučavanje i panik brava

2000.    Preuzimanje predu­zeća ela-soft koje je razvilo usp­ješan
             softver za upra­vljanje zgradama GEMOS­

2001.    Inte­gracija predu­zeća ATS GmbH (automatski sis­temi ulaza) i
             predu­zeća Tür + Tor Service GmbH & Co. KG; danas: GU Automatic GmbH i
             GU Service GmbH & Co. KG

2001.    Osnivanje predu­zeća Gretsch­-Unitas Logistik GmbH

2003.    Marka sa tra­dicijom: 100 godina predu­zeća BKS GmbH

2006.    BKS izabran za „marku vijeka“

2007.    Marka sa tra­dicijom: 100 godina predu­zeća Gretsch­-Unitas GmbH
             Baubeschläge


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019