Impressum

Odgova­ra    
GU Građevinski okovi d.o.o.
Donja Golubinja bb.
Bosna i Her­cegovina;72230 Žepče

Tel.:     +387 32 684 400
Fax:     +387 32 684 683
E-Mail: info@g-u.ba

Direktor
Nezir Bijedić

Podaci o regi­s­traciji firme
Opštinski sud u Zenici
Reg.br.43-01-0124-09
ID: 4218176780002
PDV br.:218176780002

Izjava o odricanju odgo­vor­­nosti

Sadržaji na našim stra­ni­­cama pomno su sas­­tavljeni. Unatoč tome ne preuzimamo odgo­vor­­nost za točnost, cjelo­vi­­tost i aktual­nost.

Na temelju § 7 st. 1 TMG-a (njemačkog Zakona o telemedi­­jima) kao ponuđač usluga odgo­vorni smo za vlas­­tite sadržaje na ovih stra­ni­­cama prema općim zakonima. No TMG nas ne obvezuje na nadzor pohranjenih ili pro­­s­lijeđenih informacija iz stranih izvora odnosno na traženje nezakonitih sadržaja. To se ne odnosi na obvezu uklanjanja ili blokade koriš­­tenja informacija prema općim zakonima. Odgo­vor­­nost dolazi u obzir tek od tre­­nutka spoznaje o konkretnom pravnom prekršaju. Čim uočimo odgova­rajuće pravne prekršaje, u najkraćem ćemo roku ukloniti sadržaj na koji je uložena rekla­macija.

Na stra­ni­­cama gru­pacije GU nalaze se poveznice na vanjske inter­netske stra­nice. Nemamo nik­akav utjecaj na njihov sadržaj te stoga na preuzimamo odgo­vor­­nost za te sadržaje. Za njih su odgo­vorni sami ponuđači odnosno vlasnici pove­zanih stra­nica. U tre­­nutku pos­­tavljanja poveznice pro­­vje­rili smo sadrže li te stra­nice pravne prekršaje, ali ih nismo pro­­našli. Čim uočimo pravne prekršaje na pove­z­­anim stra­ni­­cama, u najkraćem ćemo roku ukloniti sumnjivu poveznicu.

Zaštita podataka:
Ako se u okviru naše ponude prikupljaju osobni podatci, njihovo je davanje uvijek dob­ro­voljno. Izričito upućujemo na našu izjavu o zaštiti podataka. Prijenos podataka inter­netom načelno je povezan sa sigur­nosnim rizicima jer savršena zaštita podataka nije tehnički izve­diva.

Rekla­mi­ranje:
Nijedan od podataka za kon­takt objavljenih na stra­nici www.g-u.com ne smije se koristit za slanje informa­­tivnih mate­rijala odnosno reklame osim ako to nismo izričito zatražili. Izričito se pro­­­tivimo takvoj upot­rebi.

Autorska prava:
Slike, tek­­stovi i dizajn na inter­netskoj stra­nici gru­pacije GU zaštićeni su autorskim pravima. Za širenje, obradu odnosno ostala umnožavanja ili koriš­­tenja bilo koje vrste, koja nisu dopuš­­tena prema Zakonu o zaštiti autorskih prava, pot­rebna je pisana sug­lasnost gru­pacije GU. Posebno je zab­ranjeno sljedeće:

  • preuzimanje, kopi­ranje ili pro­­sljeđivanje cje­­lokupne inter­netske stra­nice ili pojedinih sadržaja bez pisane licencije ili sug­lasnosti gru­pacije podu­zeća Gret­sch­-Unitas ili u suprotnosti s takvim dopuš­­tenjem ili dogo­vorom
  • primjena tehno­­logija za ruda­renje podataka, robota ili sličnih metoda za prikupljanje ili ekstra­hi­ranje podataka
  • manipuli­ranje ili drukčije prika­zivanje inter­netske stra­nice ili njezinih sadržaja pomoću tehno­­logije „framing" ili sličnih tehno­­logija za navi­ga­ciju
  • usp­ješna ili pokušana regi­s­tracija, pret­­plata ili otka­zivanje pro­­izvoda ili usluga gru­pacije podu­zeća Gret­sch­-Unitas u ime stranke ako vas ta stranka nije izričito ovla­­stila za takve postupke
  • primjena inter­netske stra­nice ili njezinih sadržaja u svrhe drukčije od predviđenih.

Pri izradi ove inter­netske ponude potrudili smo se isključiti pov­rede autorskih prava. Ako ipak uočite neku povredu, molimo vas da nam je prijavite. U slučaju opravdanih rekla­macija u najkraćem ćemo roku ukloniti sumnjive sadržaje.