Uslovi koriš­tenja za preuzimanja

1. U području preuzimanja nalaze se sadržaji koje je krei­rala gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas. Cje­lokupni mate­rijal koji je stavljen na ras­po­laganje za preuzimanje podliježe Zakonu o zaštiti autorskih prava i zaštićen je njemačkim i međuna­r­odnim pravom robnih marki, autorskim pravom i pravom pro­izvođača baze podataka.

Podaci koje je gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas stavila na ras­po­laganje za preuzimanje podliježu pravu koriš­tenja gru­pacije predu­zeća Gretsch­-Unitas ili njihovih davaoca licence. Korisnik nema pravo na sadržaje izvan nave­denih okvira koriš­tenja.

Izmjene bilo koje vrste, čak i one koje se odnose na uređenje slikovnog i podatkovnog mate­rijala u pog­ledu boja nisu dozvoljene. U vezi s objavljivanjem ili pro­sljeđivanjem neizmijenjenih datoteka ili u slučaju objavljivanja ili pro­sljeđivanja neizmijenjenih datoteka, nije dozvoljeno širiti sadržaje koji se ne odnose na pro­izvod ili koji štete pro­izvodu.

2. Informacije, prospekti, katalozi i druge datoteke koje gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas stavlja na ras­po­laganje za preuzimanje, smiju se štampati, ali ne i sadržajno mijenjati. Pojedi­načne stra­nice, slike ili tek­stove nije dozvoljeno zasebno memo­ri­sati, umnožavati ili koristiti na drugi način. Podaci se smiju pro­sljeđivati u neizmijenjenom obliku. Pro­daja je zab­ranjena.

3. Iako su ponuđena preuzimanja ispi­tana u pog­ledu virusa, ne može se pot­puno isključiti mogućnost oštećen
ja uslijed pos­tojanja odgova­rajućih štetnih kodova. Korisnik će stoga prilikom preuzimanja ponovo pokre­nuti postupak ispi­tivanja pos­tojanja virusa.

Za preuzimanje važe naši uslovi preuzimanja koje prihvatate prilikom preuzimanja.