Servis

Rado ćemo vam pomoći

Ovdje ćete pro­naći sve što vam treba: od cje­novnika do soft­vera, od pro­cjene rizika do licenci­ranja za oznaku CE. Raz­g­ledajte u miru.

Doku­menti za preuzimanje

Ovdje smo vam pri­premili aktuelne informacije za preuzimanje – od prospe­kata i kata­loga do cer­ti­fikata i uput­s­tava za održavanje, njegu i upot­rebu.

Uredba o građevinskim pro­izvodima / CPR

U ovom području stavljamo vam na ras­po­laganje doku­mente, koji u skladu s Uredbom o građevinskim pro­izvodima potvrđuju svojstva učinka naših pro­izvoda.

Radio­nički crteži

Ovdje možete na internetu pog­le­dati naše CAD-crteže i jedno­s­tavno ih preu­zeti na svoj računar. Sa našim funkcijama pre­trage – pre­traga po katego­rijama i pre­traga po slobo­dnim tek­stovima – brzo i jedno­s­tavno dođite do željenog rezul­tata.

Soft­veri

Ovdje pro­nađite pre­gled naših soft­verskih rješenja i inter­netskih plat­formi, koje će vam pružiti podršku u vašem svakod­nevnom radu i doprinijeti eko­no­mskom oblikovanju vaših poslovnih pro­cesa.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019