Gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas kao ponuđač cijelih sis­tema za cer­ti­fika­ciju za oznaku CE

Gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas je na insti­tutu za ispi­tivanje ugradnih ele­me­nata (PfB) Rosen­heim usp­ješno izvršila tes­ti­ranje inicijalnog tipa (Ini­tial Typ Testing = ITT) za pro­zore i balkonska vrata od drveta prema normi za pro­izvode EN 14351-1.

Od februara 2010. godine u promet je dozvoljeno staviti još samo pro­zore i balkonska vrata sa oznakom CE.

Gru­pacija GU kao ponuđač cijelih sis­tema svojim kupcima nudi uslugu prenosa rezul­tata tes­ti­ranja. Ovaj postupak Cascading ITT kupcima omogućuje označavanje pro­zora i balkonskih vrata oznakom CE prema normi za pro­izvode 14351-1, bez pot­rebe lične pro­vjere.

Na jednod­nevnoj obuci uz obavezu plaćanja u sjedištu predu­zeća u Ditzin­genu gru­pacija GU svojim part­ne­rima daje podršku kod ope­ra­tivnog pro­vođenja kontrole pro­izvodnje (WPK) u vlas­titoj tvor­nici, označavanja oznakom CE i izjave o usklađenosti. Sva prisutna predu­zeća po završetku obuke mogu dobiti licencu. Ova licenca sadrži mapu sis­tema "Oznaka CE za drvene pro­zore i balkonska vrata", koja im omogućuje pro­izvodnju pro­zorskih sis­tema uz ispunjavanje karak­te­ris­tika u skladu sa normom za pro­izvode EN 14351-1. Dan seminara završava uručenjem doku­menta.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt:
Radi regi­s­tracije za jednu od sljedećih obuka klijenti gru­pacije predu­zeća mogu se slobodno obra­titi nad­ležnom zapo­s­le­niku u terenskoj službi ili poslati e-poštu na e-adresu tehnickapodrska(at)g-u.ba .