Soft­verska rješenja i inter­netske plat­forme

Pla­ni­ranje – naručivanje – informisanje – upra­vljanje

Inter­netski i elek­tro­nički razvoji vam garan­tuju besprije­koran prenos podataka, pojedno­s­tavljenje izrade dispo­zicije, skraćeno vrijeme nabave, aktuelne cijene i uslove dano­noćno 7 dana u sed­mici.

Gru­pacija Gretsch­-Unitas vam na ras­po­laganje stavlja soft­verska rješenja i inter­netske plat­forme za eko­no­mično oblikovanje vaših poslovnih pro­cesa. Kao i kod svih ostalih pro­izvoda gru­pacije GU i ovdje su u fokusu ne samo pojedi­načni ele­menti, nego i oblikovanje cje­lokupnih rješenja u skladu sa naj­novijim zahtje­vima.

Kon­tinui­rani nas­tavak razvoja i ažur­i­ranje tih alata garan­tuju stalnu korist na visokom tehničkom nivou. Zako­r­ačite sa nama u svijet elek­tro­ničke kom­u­nika­cije i uvje­rite se u prednosti.

Cust­omer Informa­tion System

Sistem za informisanje kupaca (Cust­omer Informa­tion System, CIS) je sistem za naručivanje i informisanje kupaca za sve sek­tore pro­izvoda gru­pacije predu­zeća Gretsch­-Unitas.

con­fiGU­rator

con­fiGU­rator je razvijen za određivanje popisa dijelova i rješenja za okove na osnovu ulaznih para­me­tara usmjerenih ka praksi.

MasterKey­System

MasterKey­System (MKS) je inter­netska plat­forma za pla­ni­ranje i naručivanje za sektor sis­tema za zak­ljučavanje. Softver je razvijen u cilju pojedno­s­tavljenja pro­cesa naručivanja sis­tema za zak­ljučavanje i opremljen je kompletnom servisnom uslugom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MasterKey­System (MKS) je inter­netska plat­forma za pla­ni­ranje i naručivanje za sektor sis­tema za zak­ljučavanje. Softver je razvijen u cilju pojedno­s­tavljenja pro­cesa naručivanja sis­tema za zak­ljučavanje i opremljen je kompletnom servisnom uslugom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KeyManager

KeyManager je jed­inst­veni softver na tržištu koji sa svojim meha­ničkim, meha­tro­ničkim i elek­tronskim pro­izvodima upra­vlja kompletnim sis­temima za zak­ljučavanje, doku­men­tuje ih i pro­gra­mira meha­tro­ničke i elek­tronske cil­indre i čitače.

Ausschreibungs­Manager

Softver Ausschreibungs­Manager je izu­zetno praktičan i efikasan alat za brzu izradu kompletnih opisa radova i opisnih tek­stova svih pro­izvoda gru­pacije predu­zeća Gretsch­-Unitas.

Order by Scan­ning

Order by Scan­ning (ObS) je vrlo kvali­tetan sistem za naručivanje skeni­ranjem jedno­s­tavan za rukovanje, koji služi za izradu narudžbe u pro­izvodnji, skla­dištu ili upravi preko specijalnih etiketa sa bar-kodom.

Elek­tronsko povezivanje sa sis­temima upra­vljanja robom

Optimizovana sučelja za efikasnu elek­tronsku obradu narudžbe sa kupčevim vlas­titim sis­temom za upra­vljanje mate­rijalom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimizovana sučelja za efikasnu elek­tronsku obradu narudžbe sa kupčevim vlas­titim sis­temom za upra­vljanje mate­rijalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluga podataka o okovima

Gru­pacija predu­zeća na osnovu zahtjeva kupaca dos­tavlja individualne matične podatke o okovima za pro­grame za izradu pro­zora u okviru nekog pro­jekta.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019