Sistem upra­vljanja zgradama GEMOS­

Za razliku od mnogih drugih sis­tema GEMOS­ nije ogra­ničenje portfelja u obliku gra­fičke korisničke površine za sis­teme speci­fične za pro­izvođača, nego je apso­lutno nezavisan od pro­izvođača sa više od 400 različitih inte­gracija sučelja. Sa GEMOSOM tako preko jedne površine možete upra­vljati, vizualizovati i ocjenjivati različite sis­teme i uređaje.

Velika mogućnost skali­ranja podijeljena u nivoe Light, Stan­dard i Pro­fes­sionell vam nudi pravu mogućnost primjene u malim, srednjim i velikim objektima.

Šta je GEMOS­?

GEMOS­ je sistem upra­vljanja zgradama kojim preko jedne površine upra­vljate i vizualizujete različite sis­teme za sigur­nost, kom­u­nika­ciju i medi­jsku tehniku - nezavisno od pro­izvođača i tipa.

Hardverske kompo­nente

Bogatu ponudu kompo­nenti hardvera u tehnici 19'' u modularno struktu­ri­sani, jed­inst­veni sistem povezujete sa predkon­fekcio­ni­r­anim kablo­vima. Insta­lacija se vrši jedno­s­tavno metodom Plug & Play.

Rješenja po strukama

Svaka struka ima dru­gačije zahtjeve i pro­cese. GEMOS­ nudi savršena rješenja za višefunkcio­nalne arene, logis­tiku, pravosudne usta­nove i računske centre.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com