Hardverske kompo­nente

Sa opsežnom paletom kompo­nenti hardvera za GEMOS­ ste nao­ružani za sve situ­acije. Modularno struktu­risanu tehniku sis­tema od 19'' sa predkon­fekcio­ni­r­anim kablo­vima jedno­s­tavno instali­rajte metodom Plug & Play.

GEMOS­ controller

GEMOS­ Controller vam pruža mogućnost da preko jednog serijskog sučelja ili TCP-/IP-a povežete do 8 pod­sis­tema.

Modularna kon­zola središta

Modularna upra­vljačka kon­zola je razvijena specijalno za zahtjeve za moderna središta: objedinjuje sve tipične funkcije za upra­vljanje GEMOSOM, video­sis­temom i kom­u­nika­cijskim uređajem.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com