Rješenja po strukama

Svaka struka ima dru­gačije zahtjeve i pro­cese. GEMOS­ vam nudi specijalno pri­lagođena rješenja za pravosudne usta­nove, računske centre, višefunkcio­nalne arene i logistička predu­zeća.

Za pravosudne usta­nove

GEMOS­ rješenje za struku JVA je konci­pi­rano specijalno u skladu sa pot­rebama i zahtje­vima izvršenja kazne zatvora. Težište je na informacijama o sta­narima, nadzoru vrata i vanjskog pro­s­tora, kao i kom­u­nika­ciji.

Za računske centre

GEMOS­ Data­cen­ter­Control je razvijen specijalno za pot­rebe modernog i sigurnog račun­skog centra. Vrši se cen­tralno rukovanje i upra­vljanje fizičkom sigur­nošću, kontrolom prisutnosti i nadzorom tempe­rature.

Za sportske objekte

Za stadione i višefunkcio­nalne arene je najbolje da iza­berete modul GEMOS­ Are­naControl. Sa IT i tele­ko­m­u­nika­cijskom strukturom visokog stepena ras­po­loživosti kontroliše sigur­nosnu opremu i medi­jsku tehniku.

Za logistička predu­zeća

Kao logističko predu­zeće će vas zanimati rješenje za struku GEMOS­ LogisticsControl. Ovaj modul upra­vlja svim pro­cesima od prijema i ulaska do izlaska i odjave.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com