Sistem upra­vljanja zgradama GEMOS­

Rješenje za struku Are­naControl

Kao pro­jektant ili osoba koja se bavi opre­manjem sportskih obje­kata i višefunkcio­nalnih arena sigurno pos­tavljate visoke zahtjeve za tehničku opremu objekta. Osim IT i tele­ko­m­u­nika­cijske strukture visokog stepena ras­po­loživosti i najviših zahtjeva po pitanju sigur­nosti za prihvat posje­tioca je posebno odlučujuća medi­jsko-tehnička oprema poput npr. zvučnika i ploča za prikaz.

GEMOS­ Are­naControl kontroliše i upra­vlja svim odgova­rajućim kompo­nentama, npr. zvučnicima i raz­glasima, pločama za prikaz i TV-uređajima ili IT i tele­ko­m­u­nika­cijskim uređajima. Za dru­gačije zahtjeve kod različitih mani­fe­st­a­cija vam nudimo una­prijed defi­nisane sce­na­rije i individualne površine radnih mjesta. Sa flek­si­bilnom mogućnošću sis­tema na bazi soft­vera je ide­alna plat­forma za sve tipične zahtjeve u ovom sek­toru.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com