Sistem upra­vljanja zgradama GEMOS­

Rješenje za struku Data­cen­ter­Control

GEMOS­ Data­cen­ter­Control je razvijen specijalno za zahtjeve modernog i sigurnog račun­skog centra. Možete vršiti cen­tralno rukovanje i upra­vljanje fizičkom sigur­nošću, kontrolom prisutnosti i nadzorom tempe­rature. GEMOS­ Data­cen­ter­Control objedinjuje pojedine uređaje u cje­lokupni sistem kojim jedno­s­tavno upra­vljate preko inter­netskog pre­g­led­nika - jednom konzis­t­entnom upra­vljačkom površinom koja uključuje funkcije vizualiza­cije i alarma.

Karak­te­ris­tike:

     

  • Kontrola prisutnosti fizičkog hardvera
  • Kontrola pojedi­načnih rack-ormara od 19'' sa 3D-pre­g­ledom statusa otvor­enosti, zatvor­enosti i zak­ljučanosti vrata
  • Prikaz tempe­rature sis­tema po rack-ormaru
  • Prikaz i upra­vljanje tempe­raturom okruženja po pros­to­riji
  • Upra­vljanje i vizualiza­cija sis­tema za zak­ljučavanje ormara, usisavanje dima, kontrolu pristupa i video­sis­tema
  •  


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com