Sistem upra­vljanja zgradama GEMOS­

Rješenje za struku LogisticsControl

Ako imate logističko predu­zeće, GEMOS­ rješenje za struku LogisticsControl je konci­pi­rano specijalno u skladu sa vašim pot­rebama i zahtje­vima. Sa ovim modulom možete upra­vljati svim pro­cesima. Od prijema preko ulaska, utovara, ruta i izlaska do odjave.

Sa minimalnim brojem ljudi kontrolišite, doku­men­tujte i analiz­i­rajte pravilan protok na svim pove­z­anim sta­ni­cama, npr. kod sis­tema za kontrolu pristupa, kom­u­nika­ciju, upra­vljanje robom, kao i video­sis­temima i sis­temima za dojavu. Uz to npr. preko LED-prikaza Wibound možete optimizovati proces utovara i to vizualiza­cijom tovarnih pro­s­tora i uputama vozaču kamiona.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com