Sistem upra­vljanja zgradama GEMOS­

Rješenje za struku - pravosudne usta­nove

Za specijalne pot­rebe i zahtjeve izvršenja vam je pot­reban poseban sistem upra­vljanja zgradama – baš kao što je GEMOS­ JVA. Savršeno je pri­lagođen pravosudnim usta­novama. Težište mu je npr. na informacijama o sta­narima, nadzoru vrata i vanjskog pro­s­tora, kao i kom­u­nika­ciji.

Karak­te­ris­tike:

   

 • Imple­menta­cija i povezivanje BASIS-weba na GEMOS­
 • Uključenje informacija o sta­narima
 • Inte­gracija kontrole pristupa sa inte­ligentnim upra­vljanjem vratima radi vođenja putova
 • Uključenje elek­tro­ničkih sis­tema zak­ljučavanja
 • Uključenje ličnih uređaja za poziv u nuždi sa funkcijom loci­ranja i lokaliza­cije na tlo­crtu
 • Upra­vljanje mogućno­stima tele­fonske linije za sta­nare
 • Osigu­ranje vrha zidova/ograde u kombi­n­aciji sa video­sis­temima
 • Ras­podjela alarma po radnim mje­stima, zapo­s­le­nicima ili ulogama (dodijeljenim područjima zadataka) zavisno od vre­mena, pla­nova službe i situ­acijama
 • Kontrola stražara
 •  


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com