Sistem upra­vljanja zgradama GEMOS­

Flek­si­bilan, djelotvoran, nezavisan od pro­izvođača

GEMOS arhitektura sistema
 
 

Dobro došli u vodeći njemački sistem upra­vljanja zgradama sa više od 500 insta­lacija i više od 400 vlas­titih sučelja. Zahvaljujući modularnoj strukturi sa GEMOSOM možete realizovati raznolika rješenja, od sis­tema sa jednim mje­stom do sis­tema sa više mjesta u cijelom predu­zeću.

Sistem upra­vljanja zgradama GEMOS­ vam nudi sljedeće:

   

 • Nezavisan od pro­izvođača: mogućnost inte­gracije različitih pro­izvođača
 • Preko inter­neta: mogućnost izrade individualne upra­vljačke površine
 • Najviši nivo ras­po­loživosti: koncepti redun­dance za mrežu, server, bazu podataka, itd.
 • Posebna rješenja za struku za sportske arene, logistička predu­zeća, pravosudne usta­nove i računske centre
 • Direktan CAD-import omogućuje memo­risanje tlo­crta u formatu građevinskih crteža
 • Velika mogućnost skali­ranja podijeljena u tri nivoa: Light, Stan­dard i Pro­fes­sionell
 • Modularna struktura sis­tema soft­vera, hardvera i licenci
 •  

Pre­gled sis­tema:

   

 • Modularna struktura: raznolika rješenja sis­tema sa jednim mje­stom do sis­tema sa više mjesta u cijelom predu­zeću
 • Svaki zanat ima vlas­titi jezik, vlas­tite zahtjeve i traži određena znanja korisnika: GEMOS­ razumije i prevodi informacije svih zanata; povezuje sve informacije u pre­g­lednoj korisničkoj površini i pored ostalog na jednoj tački sakuplja poruke zanata
 • Koncepte redun­dance je moguće zavisno od zahtjeva preb­aciti na nivo radnog mjesta, mreže, servera i sučelja
 •  

 

n  Pro­tivpožarni dojavni uređaji

n  Uređaji za dojavu pre­pada i pro­tiv­provalni uređaji

n  Uređaji za video­nadzor

n  Uređaji za kontrolu pristupa

n  Uređaji za gašenje i RWA-uređaji

n  Upra­vljanje vratima za eva­ku­aciju i bra­nama

n  Govorni uređaji, uređaji za pozivanje u sobama, interkom uređaji

n  Elek­trični raz­glasni uređaji

n  Tele­fonski uređaji (TK) (Voice over IP)

n  Tehnika vođenja zgrada

n  Lični pozivni uređaji za slučaj nužde (PNA)
n  Uređaji sa radio vezom

n  Medi­jska tehnika (audio, video­, upra­vljanja)
n  Uređaji za opasnost, smetnje i dojavu

n  IT-hardver preko SNMP
n  Upra­vljanje liftom
n  Meha­tro­nički sis­temi zak­ljučavanja
n  Mete­o­ro­loške sta­nice

 

Upra­vljanje sučeljem:

   

 • Sa GEMOSOM upra­vljate brojnim medi­jskim, kom­u­nika­cijskim i sigur­nosnim uređajima nezavisno od pro­izvođača. Sistem fizički povežete preko jedno­s­tavnog kon­takta, serijskog sučelja ili TCP/IP-a. Povezivanje podataka slijedi pri­rodno preko vlasnika ili stan­darda, kao što su OPC, BACnet, LON ili EIB.

  Dosada su između ostalog adap­ti­rani:

    

  • Pro­tivpožarni dojavni uređaji
  • Uređaji za dojavu pre­pada i pro­tiv­provalni uređaji
  • Uređaji za video­nadzor
  • Uređaji za kontrolu pristupa
  • Uređaji za gašenje i RWA-uređaji
  • Upra­vljanje vratima za eva­ku­aciju i bra­nama
  • Govorni uređaji, uređaji za pozivanje u sobama, interkom uređaji
  • Elek­trični raz­glasni uređaji
  • Tele­fonski uređaji (TK) (Voice over IP)
  • Tehnika vođenja zgrada
  • Lični pozivni uređaji za slučaj nužde (PNA)
  • Uređaji sa radio vezom
  • Medi­jska tehnika (audio, video­, upra­vljanja)
  • Uređaji za opasnost, smetnje i dojavu
  • IT-hardver preko SNMP
  • Upra­vljanje liftom
  • Meha­tro­nički sis­temi zak­ljučavanja
  • Mete­o­ro­loške sta­nice
  •  

 •  


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com