Tehnika pro­zora

U predu­zeću GU ćete dobiti sve što vam treba za pomjeranje ili osigu­ranje pro­zora i balkonskih vrata. Za sve mate­rijale okvira i sve vrste ugradnje. Uz to dolaze i svi važni dijelovi pribora – i naravno naša poz­nato dobra usluga.

Okovi za fasadu

U svjetskim metro­po­lama grade se novi stambeni objekti. Tu spa­daju ostak­ljene fasade s mnogob­rojnim funkcijama i najvišim zahtje­vima za dizajn. Predu­zeće Gretsch­-Unitas omogućuje ova pro­čelja pro­zračnog osjećaja sta­novanja zahvaljujući individualnim fasadnim rješenjima.

Otklopno-zaokretni okovi

Kao jedan od međuna­r­odnih lidera na tržištu tehnike pro­zora i vrata, gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas kom­pe­tentan je partner za otklopno-zaokretne okove. Pro­gram otklopno-zaokretnih okova nudi univer­zalno primjenjiva i estetska kompletna rješenja.

Paralelno klizno-otklopni okovi

Naši paralelno klizno-otklopni okovi vam garan­tuju izu­zetno jedno­s­tavnu, preciznu funkcio­nal­nost, čak i u slučaju velikih težina – na osnovu inova­tivne tehnike pokretnih ele­me­nata na vodi­lici i nove ulazne krivulje.

Paralelno-klizni okovi

Već sama funkcija sis­tema okova omogućuje sigurno i stručno rukovanje, kao i pro­lazak kroz vrata. Kod odnosnog sis­tema je isključeno neispravno rukovanje.

Klizno-preklopni (harmo) okovi

Klizno-sklo­pivi ele­menti gru­pacije GU su dostupni za sve drvene, PVC, drveno-alumi­nijumske i alumi­nijumske pro­file. U jednu šemu moguće je povezati i jedno­s­tavno otvo­riti do sedam sklo­pivih krila. Pro­gram zaokružuju podni spojevi bez zapreka.

Podizno-klizni okovi

Podizno-klizni okovi gru­pacije GU su prik­ladni za pro­zore i balkonska vrata od drveta ili PVC-a, ali i od metala. Uz to vas očekuju i posebno rješenje za pro­zračivanje, odgova­rajući pragovi i opcio­nalni ogra­ničivač brzine.

Horizon­talno zakre­nuti okovi

U gru­paciji GU ćete pro­naći ide­alne okove za horizon­talno zakre­nute pro­zore: pet horizon­talno zakre­nutih ležaja koje je moguće vijčano spojiti ili izglo­dati i cen­tralna zak­ljučavanja koja su optimalno pri­lagođena mate­rijalu okvira pokrivaju sve uobičajene primjene – čak i posebne formate.

Vit­lajući okovi

Sve što vam treba: dva vit­lajuća ležaja sa sigurnom, podesivom kočnicom krila i cen­tralnim zak­ljučavanjem koje je optimalno pri­lagođeno mate­rijalu okvira. Zavrtni prozor ili vrata je moguće pokre­nuti na bočnom ili donjem pro­filu krila.

Pro­zorske ručke

Za jasnu dizajnersku liniju u cijeloj kući – od pro­zorske ručke, preko pro­zorskih ručki za ter­asne elemente i garnitura za uske okvire, pa sve do kvaka za vrata. U svakom tipu zgrade je moguće izvesti univer­zalnu primjenu.

Sis­temi za otva­ranje nadsvjetla

Sa sis­temima za otva­ranje nadsvjetla gru­pacije GU možete pokre­tati nepristu­pačna nadsvjetla od PVC-a, drveta ili metala. Posebno je povoljno jer je pomoću jednog pogona moguće upra­vljati većim brojem krila.

RWA uređaji za odimljavanje / NRWG uređaji za pri­rodno odimljavanje i sis­temi pro­vje­t­ravanja

Uređaji za odvođenje dima i toplote gru­pacije GU vam nude individualna rješenja u skladu sa vašim pot­rebama za sigurno i brzo odvođenje dima u slučaju požara. Svakod­nevnu ven­ti­laciju omogućuju elektromo­torni sis­temi pogona i otva­ranja.

Ručni ven­ti­lacijski sis­temi

Zdrava klima u pros­to­riji je osnova higijene i ugo­dnog osjećaja. Pro­zorski ven­ti­la­tori gru­pacije GU vam pomažu da izbjeg­nete vlagu i stva­ranje plijesni. Moguće ih je individualno pri­lagoditi zad­anoj situ­aciji.

Podni pragovi

Ovako stvarno možete uštedjeti energiju za grijanje kod balkonskih vrata i velikih kliznih ele­me­nata: top­linski razdvojeni pragovi sa cer­ti­fikatom CE za novogradnju ili renovi­ranje i skoro sve sis­teme pro­fila.

Pribor za građevinske okove

Od tehnike pričvršćivanja do tehnike ostak­ljenja, od alumi­nijumskih pro­zorskih klu­pica do okapnica: ovdje ćete pro­naći pro­izvode za gradnju i ugradnju pro­zora i pro­zorskih okova.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
EURO-JET – Program zaokretno-otklopnih okova i okova za zaokretna krila 5,6 MB Preuzimanje
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Preuzimanje