Individualne posebne kon­strukcije

Individualne posebne konstrukcije
 
 

Za inves­ti­tore gradnje s posebnim zahtje­vima i arhitekte s vizijama predu­zeće Gretsch­-Unitas razvija inova­tivne sis­teme otva­ranja na meha­ničko ili elek­trično upra­vljanje. Usluga obuhvaća izradu rješenja za okove i prema pot­rebi probu i stalno tes­ti­ranje na pro­bnom pro­zoru, kao i realiza­ciju pro­jekta. Kom­pe­tenciju naših stručnjaka dokazuju brojni objekti s posebnim rješenjima za okove predu­zeća Gretsch­-Unitas. Rješenja se mogu prenijeti na pro­zore od alumi­nijuma, čelika, drveta ili PVC-a.

Zahtjevna fasadna rješenja i sa stan­dardnim okovima

Bilo da je riječ o Londonu, Sin­gapuru, New Yorku, Zür­ichu, Ist­anbulu ili Tai­pehu: Najek­sk­luzivniji sta­novi u svjetskim metro­po­lama nalaze se posve visoko gore. Nebo­deri su već odavno na putu pre­laska s finih uredskih adresa na ple­menite privatne adrese. Ovdje nije riječ o pro­izvoljnim stambenim mašinama s 20 spratova, već o elegantnim pojedi­načnim konceptima međuna­r­odno renomi­ranih arhite­kata.
Uz takve građevine idu i odgova­rajuće zahtjevno oblikovane fasade. Realiza­cija njihovog oblika i funkcije uspijeva zahvaljujući izv­anrednoj kom­pe­tenciji predu­zeća Gretsch­-Unitas, jer stručnjaci povezuju posebne dijelove koji se odnose na objekt, a koji se kao inova­tivna inžinjerska rješenja razvijaju eksk­luzivno za pojedine pro­jekte, s ele­mentima dokaz­anog asortimana gru­pacije GU. Na taj se način mogu zado­voljiti zahtjevi za sve više novih vrsta otva­ranja i oblika pro­zora uz jed­inst­venu este­tiku, dok troškovi za obrađivače ostaju pot­puno konkurentni. Pritom se uzima u obzir želja arhitekte za automa­tizovano ili ručno rukovanje.  U ovom eksk­luzivnom ogranku dovoljna je paleta usluga od tehničkog pro­jekt­ovanja i kon­strukcije do pro­izvodnje posebnih dijelova i realiza­cije pro­jekta zajedno s klijentima iz cijelog svijeta.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019