Paralelno-klizni okovi
GU-966 (drvo/PVC) i GU-968 (metal)

Inova­tivna kombi­n­acija okova isključuje neispravno rukovanje

Paralelno-klizni okovi GU-968/200
 
 

Veće širine pro­laza, veća sigur­nost rukovanja, više komfora

Kod sis­tema paralelno-kliznih okova već sama funkcija sis­tema okova omogućuje sigurno i stručno rukovanje, kao i pro­lazak kroz vrata. Na taj način se sprječavaju oštećenja na okovu, ele­mentu ili građevinskom korupusu.

Zahvaljujući inova­tivnoj kombi­n­aciji novor­azvijenih pokretnih ele­me­nata sa točkićima opremljenim kug­ličnim ležajem, koji se pozicio­ni­raju gore na krilu i isprob­anim kvali­tetnim paralelno klizno-otklopnim pokretnim ele­mentima na vodi­lici, koji se pos­tavljaju dolje na krilu, klizna krila nježno i precizno klize u otvoreni ili zatvoreni položaj.

Paralelno-klizni okovi gru­pacije Gretsch­-Unitas na taj način efikasno osigu­ravaju trajno koriš­tenje preciznom funkcio­nal­nošću i ispunjavaju individualne zahtjeve korisnika po pitanju komfora, sigur­nosti i kvali­teta.

Paralelno-klizni okovi GU-966 (drvo/PVC) i GU-968 (metal) su rješenja za objekte za pro­zore i balkonska vrata širine krila do 2000 mm i mase do 200 kg.

To vam nude paralelno-klizni okovi GU-966, GU-968:

  • Različiti kli­matski uslovi ljeti i zimi često vode pri­lagođavanju u podešavanju zapornih čepova. Samo­podesiva rol­nica s gljiva­stom glavom CLEVERLE se samo­stalno pri­lagođava uslo­vima zračnosti. To znatno pojedno­s­tavljuje podešavanje u pro­izvodnji i na licu mjesta.
  • Dodatna serijska zaštita od nepravilnog rukovanja na cen­tralnom zak­ljučavanju UNI-JET
  • Sa GU-ovim okovima je moguće izra­diti elemente mase krila do 200 kg i širine krila do 2000 mm

Tehnički podaci

Područje
primjene

Slobodne mjere okvira [mm]

Širina krila u žlijebu
[mm]
Visina krila u žlijebu
[mm]
Maks. težina krila
[kg]

Drvo / PVC

GU-966/15038640 – 2000730 – 2350200
GU-966/200

43

640 – 2000

730 – 2350200
Metal
GU-968/15038600 – 2000730 – 2400200
GU-968/20043600 – 2000730 – 2400200

X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019