Podizno-klizni okovi

Kao inovator i vodeća na tržištu gru­pacija GU vam nudi podizno-klizne okove koji se odlikuju visokim stepenom komfora pri upra­vljanju, sigurnim pro­tiv­provalnim karak­te­ris­tikama, varijabilnim pro­zračivanjem pros­to­rija i jedno­s­tavnom mon­tažom. Prik­ladni su za pro­zore i balkonska vrata od drveta ili PVC-a, ali i od metala. Uz to vas očekuju i posebno rješenje za pro­zračivanje, odgova­rajući pragovi i opcio­nalni ogra­ničivač brzine. Naša sis­temska rješenja za podizno-klizne elemente osim toga već sada ispunjavaju stroge zahtjeve Uredbe o uštedi energije (EnEV).

Sa ručnim pokre­tanjem

Naše okove sa ručnom aktivacijom možete dobiti u dvije varijante: za krila težine do 150/300 kg ili do 300/400 kg. Tešku ver­ziju je također moguće lako otvo­riti i zatvo­riti sa malo snage.

Sa motornim pokre­tanjem

Naši komforni podizno-klizni okovi sa elek­tronski kontroli­s­anim moto­rima i senz­o­rima nisu samo posebno sigurni, nego dolaze i u dvjema varijantama: sistem možete pos­taviti tako da bude vidljiv ili možete izab­rati elegantnu, nevidljivu ver­ziju.

Podni pragovi

Imate izbor: Najveća toplotna izo­lacija i rješenja bez zapreka s pragovima GU-thermostep. Zahvaljujući modularnom sis­temu pragova gru­pacije GU, individualna rješenja sis­tema je moguće realizovati sa samo nekoliko kompo­nenti.

Pro­zračivanje kod podizno-kliznih okova

Ako želite podizno-klizni ele­ment koji sigurno omogućuje svjež zrak u pros­to­riji, u gru­paciji GU ste na pravom mjestu: naše okove ispi­tane prema WK2 sa pro­zračivanjem kod podizno-kliznih okova i ugrađenom zaštitom od inse­kata možete pos­taviti u različite sis­teme pro­fila.

HS-SPEED Limiter

HS-SPEED Limiter ogra­ničava brzinu krila pri otva­ranju i zatva­ranju. Na taj način pouzdano sprječava oštećenja na zgradi i garan­tuje sigurno upra­vljanje posebno i djeci. HS-SPEED Limiter je prik­ladan za podizno-klizne elemente od drveta, PVC-a i metala.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Novi prag GU-thermostep 204 za podizno-klizne elemente 1,7 MB Preuzimanje
Program podizno-kliznih okova 3,4 MB Preuzimanje
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Preuzimanje