Sis­temi za otva­ranje nadsvjetla

Sis­temi za otva­ranje nadsvjetla omogućuju jedno­s­tavnu dnevnu ven­ti­laciju kroz nadsvjetla od PVC-a, drveta ili metala koja se ne nalaze u području pristupa korisnika. Zahvaljujući mogućnosti aktivacije više krila pomoću samo jednog pogona sis­temi za otva­ranje nadsvjetla pružaju povoljno rješenje za dovod svježeg zraka u skladu sa pot­rebama. Moguće je naravno i ručno otva­ranje, npr. ručnom polugom.

Ručni sis­temi

Ručni sis­temi za otva­ranje nadsvjetla sa nalijegajućim ravnim otva­račima nadsvje­tala pred­s­tavljaju varijantu koja štedi troškove. Ide­alni su za dnevno pro­zračivanje u slučaju jednokrilnih ili višekrilnih ele­me­nata sa otklopnim krilima.

Motorni sis­temi

Motorni sis­temi otva­ranja nadsvjetla gru­pacije GU nude inte­gri­sani sistem upra­vljanja ele­mentima otklopnog krila koji se otva­raju prema unutra putem pogona.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019