Tehnika vrata

Za komforne i sigurne funkcije vrata gru­pacija GU vam nudi sve što može zaga­ran­tovati besprije­kornu kombi­n­aciju funkcija: široku paletu pro­izvoda, tehničke inovacije, visok nivo kvali­teta i opsežnu uslugu. U to je naravno uključeno i stručno savje­tovanje – u slučaju teških zadataka dovoljan je poziv i možete se osloniti na našu podršku.

Usadne brave

Od panik brave za vrata za eva­ku­aciju prema normi EN 179 / EN 1125 do jedno­s­tavne usadne brave prema normi DIN 18251: ovdje ćete dobiti pravu bravu za praktično svaki slučaj primjene.

Više­struka zak­ljučavanja

Više­struka zak­ljučavanja gru­pacije GU za veću sigur­nost! Tako je jedno­s­tavno instali­rati „sigur­nost" na vanjska ili fasadna vrata: sasvim je svejedno da li je riječ o vratima od drveta, čelika, alumi­nijuma ili plas­tike – sa više­strukim zak­ljučavanjima SECURY ćete dobiti sigur­nosni sistem koji je individualno usklađen sa vašim ulazom.

Sis­temi zak­ljučavanja

Nezavisno od toga da li pla­ni­rate moderan sistem zak­ljučavanja ili želite osigu­rati pojedi­načna vrata, BKS-ovi sis­temi zak­ljučavanja uvijek odgova­raju. Meha­nički, meha­tro­nički ili elek­tronski cil­indri, odnosno njihova kombi­n­acija unutar jednog sis­tema pružaju individualna, eko­no­mična i komforna rješenja.

Okovi za vrata

Za vaša drvena, čelična, alumi­nijumska ili PVC-vrata ćete dobiti velik broj kvaka za vrata, ručki u obliku šipke i potisnih panik letvi. Također i za vrata za eva­ku­aciju, odnosno kao zaštitni okovi za ulazna vrata stana i vrata obje­kata.

Zatvarač vrata

Sa zatva­račima vrata gru­pacije GU su vam otvorene sve mogućnosti – zahvaljujući različitim mogućno­stima podešavanja i veličinama sile zatva­ranja. Ovdje ćete osim toga pro­naći i sis­teme za zadržavanje vrata u otvor­enom položaju, koji zadržavaju vaša vrata i koji se samo­stalno zatva­raju samo u slučaju požara.

Elek­trični otva­rači vrata

U seriji elek­tričnih otva­rača vrata gru­pacije GU pomoću malog broja kompo­nenti možete stvo­riti sve izvedbe uobičajene na tržištu. To pri­s­taje u gotovo svaki sistem pro­fila – čak i bez izreza na rubu pro­fila.

Rješenja za sis­teme vrata za eva­ku­aciju

Tražite sistem vrata za eva­ku­aciju sa međus­obno usklađenim kompo­nentama, koji se lako mon­tira i pušta u rad? Dobro došli u gru­paciju GU i naše panik brave, upra­vljanja vratima za eva­ku­aciju, elek­trično zak­ljučavanje i klizna vrata za eva­ku­aciju.

Sis­temi kontrole pristupa

Bilo da je riječ o pojedi­načnom kontroli­sanom ulazu na jednim vratima ili kontroli pristupa za velike objekte sa stotinama vrata: sa BKS access, GEMOS­ access ili GEMOS­ access compact gru­pacije GU ste izvrsno opremljeni.

Pribor za građevinske okove

Od automatskih brtvi za vrata do tehnike ostak­ljivanja, od hemijskih pro­izvoda za građevinarstvo do spojnica za vrata: ovdje ćete pro­naći pro­izvode visokog kvali­teta za gradnju i ugradnju vrata i okova za vrata.

Spojnice za vrata

Na dizajn vrata značajno utiče kon­strukcija vrata, a time i vrsta odab­ranih spojnica za vrata. Gru­pacija GU nudi rješenja spojnica, od skrivenih spojnica do rješenja cil­indričnih spojnica u različitim površinama.

Podni pragovi

Na ovaj način zaista štedite energiju za grijanje kod kućnih i ulaznih vrata: top­linski razdvojeni podni pragovi za novogradnju i renovi­ranje i skoro svi sis­temi pro­fila.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019