Elek­trični otva­rači vrata

Gru­pacija GU vam nudi vam seriju elek­tričnih otva­rača vrata kojom sa nekoliko varijanti možete pokriti sve uobičajene meha­ničke i elek­trične zahtjeve. Zahvaljujući malom formatu i priboru sis­tema ćete postići optimalno pri­lagođavanje svim uobičajenim pro­fi­lima. Kod opcio­nalne izvedbe sa klizačem za jezičak čak možete uštedjeti izrezivanje na rubu pro­fila.

Stan­dardni otva­rači vrata

Pravo rješenje za svaki profil vrata: iza­be­rite između varijante izvedbe bez napona - zatvoreno (radna struja) sa elek­tro­nikom za pre­d­opterećenje ili bez nje i varijante izvedbe bez napona - otvoreno (mirna struja) – sa klizačem za jezičak također i za skrivenu ugradnju. Prik­ljučne ste­zaljke u boji omogućuju jedno­s­tavno međus­obno razlikovanje varijanti.

Otvarač vrata u pro­tivpožarnoj izvedbi

Za primjenu na pro­tivpožarnim i pro­tivdimnim vratima vam nudimo izvedbu FH. Meha­ničke kompo­nente su izrađene od mate­rijala sa talištem iznad 1000 °C.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
GU-BKS električni otvarač vrata ET 8 ET8 06-19 2,4 MB Preuzimanje