Okovi za vrata

Za vrata od drveta ili čelika

BKS-ov pro­gram vam nudi široku paletu okova za vrata od drveta i čelika. Između garnitura ručki, potisnih panik letvi i ručki u obliku šipke jedno­s­tavno iza­be­rite dizajn, odnosno mate­rijal koji odgovara vašoj primjeni. Od povoljnih stan­dardnih okova preko pro­tiv­provalnih varijanti do izvedbi za pro­tivpožarna, pro­tivdimna vrata i vrata za eva­ku­aciju, na ras­po­laganju su vam sve mogućnosti.

Stan­dardni okovi prema normi EN 1906

Sa omiljenim dizajnima pouzdanih BKS-ovih stan­dardnih okova ćete dobiti brojne mogućnosti oblikovanja na sobnim vratima. Naš osnovni pro­gram od nehrđajućeg čelika možete primijeniti kao garnituru ručke, kombini­ranu garnituru šteke ili garnituru za kupa­tilo.

WDL okovi za objekte prema normi EN 1906 i DIN 179

Okovi usmjereni prema dizajnu za vrata obje­kata ras­po­lažu ležajem kvake koji ne zah­tijeva održavanje (WDL). Pro­gram okova sastoji se od sedam različitih serija kvaka s različitim modelima kvaka. Kombi­n­acija različitih modela kug­lastih ručki i pločica omogućuje mnogob­rojne individualne varijante. Svi okovi s WDL spa­daju u klasu 4 prema normi EN 1906.

Zaštitni okovi ES3

BKS-ovi zaštitni okovi sa poklopcem cil­indra vam nude posebnu zaštitu od vanjske sile: poklopac cil­indra od ojačanog čelika je labavo uležišten i zahvaljujući svom obliku sigurno povezan sa okovom. Dodatno ugrađen sigur­nosni uređaj otežava izvlačenje i okre­tanje cil­indričnog uloška.

Okov za eva­ku­acijska vrata
prema normi EN 1125

Naše pri­tisne šipke i ručke u obliku šipke prema normi EN 1125 možete pos­taviti u naše panik brave i kombi­novati sa okovima na drugim vratima u objektu. Velik broj mate­rijala i izvedbi vam uvijek omogućuje skladno oblikovanje.

Nadgradni zapori vrata za eva­ku­aciju prema normi EN 1125

BKS-ove nadgradne brave i okov za panik vrata se jedno­s­tavno mon­ti­raju na vratno krilo. Potisne panik letve ili ručke u obliku šipke imaju odob­renje prema normi EN 1125 i prik­ladni su za pro­tivpožarna vrata. Različiti mate­rijali i izvedbe se pri­lagođavaju različitoj opremi vrata.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019