Podni pragovi za ulazna vrata

U gru­paciji GU ćete dobiti bogatu ponudu podnih pragova za ulazna vrata od drveta ili PVC-a. Sa top­linski razdvojenim podnim pragovima smanjujete strujanje toplote u donjem prik­ljučku ele­menta, što u kombi­n­aciji sa pravilnom ugradnjom utiče na znatnu uštedu energije. Podni pragovi gru­pacije GU štede energiju, ali se odlikuju i normi­r­anim građevinskim visinama i prik­ladni su za novogradnju, kao i za renovi­ranje.

Top­linski odvojeni pragovi

Ako želite uštedjeti energiju, smanjite strujanje toplote u donjem prik­ljučku ele­menta sa top­linski razdvojenim pragovima sa sis­temom GU. Pomoću spojnica i ostalog pribora možete krei­rati individualna rješenja usklađena sa sis­temom pro­fila.

Top­linski izoli­rani pragovi

Sa top­linskim izoli­r­anim pragovima HTS možete izvesti stručan donji završetak ele­menta. Sa priborom usklađenim sa odnosnim sis­temima ovaj pro­gram pragova nudi razne mogućnosti primjene.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019