Pragovi sa sis­temom GU

Za ulazna vrata od drveta sa nasjednom brtvom (AD)

Zahvaljujući različitim građevinskim dubinama top­linski razdvojene pragove možete primijeniti u najrazliči­tijim drvenim ele­mentima sa nasjednom brtvom. U kombi­n­aciji sa pro­fi­lima za pro­širenje to je jed­nako dobro u novogradnji, kao i pri renovi­ranju. Tehnički osmišljen pribor omogućuje obavljanje mon­taže u tren oka, a donji završetak vrata odgovara svim aktuelnim normama i regula­tivama.

Pragovi sa sis­temom GU za drvene elemente AD vam nude sljedeće:

   

 • Prik­ladno za primjenu u sek­toru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040
 • Mogućnost prik­ljučivanja podložnih pro­fila, npr. pro­fila za pro­širenje u novogradnji
 • Komforno povezivanje praga i okvira adapterskim ele­mentima
 • Kon­turno izrezivanje nije pot­rebno
 • Primjena mate­rijala otpornih na UV-zračenje
 • Adapter za fiksne bočne elemente
 • Mogućnost ugrađivanja građevinske folije u prag
 •  

Područja primjene:

   

 • Drvena ulazna vrata sa nasjednom brtvom

    

  • Za novogradnju i renovi­ranje
  •  

 •  


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Prikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040