Pragovi sa sis­temom GU

Za ulazna vrata od PVC-a

Top­linski razdvojeni prag sa sis­temom GU možete pos­taviti praktično svugdje u novogradnji i pri renovi­ranju. Zahvaljujući različitim građevinskim dubinama i primjeni pro­fila za pro­ši­rivanje speci­fičnih za sistem, prag sasvim jedno­s­tavno možete pri­lagoditi najrazliči­tijim PVC-sis­temima i to u skoro svim situ­acijama ugradnje. Tehnički osmišljen pribor omogućuje brzu mon­tažu donjeg završetka ulaznih vrata, koji odgovara svim aktuelnim normama i regula­tivama.

Pragovi sa sis­temom GU za PVC-elemente vam nude sljedeće:

   

 • Prik­ladno za primjenu u sek­toru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040
 • Mogućnost prik­ljučivanja podložnih pro­fila, npr. pro­fila za pro­širenje u novogradnji
 • Komforno povezivanje praga i okvira pomoću držača za prag, odnosno spojnice za prag sa stabilnim pričvrsnim spojni­cama
 • Primjena mate­rijala otpornih na UV-zračenje
 • Okapnica sa četka­stom brtvom različitih građevinskih visina za preb­acivanje ruba za odvod
 • Bolje brtvljenje u središnjem području vrata sa središnjom prečkom zbog ele­menta za izrav­navanje pomične prečke
 • Prik­ljučivanje ele­menta za izrav­navanje pomične prečke na okapnici pomoću stan­dardnih krajnjih čepića
 • Adapter za fiksne bočne elemente
 • Mogućnost ugrađivanja građevinske folije u prag
 •  

Područja primjene:

   

 • Ulazna vrata od PVC-a

    

  • Za novogradnju i renovi­ranje
  •  

 •  


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Prikladno za primjenu u sektoru gradnje bez zapreka prema normi DIN 18040