Tehnika ostak­ljivanja

S priborom za ostak­ljivanje gru­pacije GU možete individualno mon­ti­rati praktično sve vrste ostak­ljenja ili mate­rijala okvira – čak i u slučaje­vima s najtežim zahtje­vima: zahvaljujući primjeni pomno odab­ranih, ispi­tanih mate­rijala i širokoj paleti pro­izvoda. Nema pro­blema ni u ekstremnim slučaje­vima poput teških krila ili velikih dubina ugradnje npr. sa sis­temom podloški za teške terete.

GU izolacione trake

GU izolacione trake GU izo­lacione trake služe za ogra­ničavanje dubine pro­di­ranja za stvarni mate­rijal za brtvljenje (pečaćenje). Debljinom izo­lacione trake istovre­meno se određuje debljina nepropusne fuge. Mate­rijal izo­lacione trake sastoji se od samoljepljive polie­tilenske pjene zatvorenih ćelija, a odlikuju ga finoća pora i posebna podatnost. Ova svojstva i stalno visok kvalitet pro­izvoda omogućuju racio­nalna i sigurna rješenja za širok spektar primjena. Pos­toje različite dimen­zije traka. Pos­tojane su na sta­renje, ne sadrže omekšivač i kompa­tibilne su s mnogo uobičajenih smjesa za pečaćenje. Moguće ih je primijeniti na svim mate­rijalima, kao što su drvo, PVC i metal.

GU podloške za ostakljivanje

GU podloške za ostakljivanje Podloške za ostak­ljivanje gru­pacije GU svojom izve­dbom odgova­raju tehničkim direk­tivama staklarskog ceha i na taj način vam omogućuju stručno izvođenje ostak­ljenja. Izrađene su od PVC-a velike nosivosti, otporne na trajni pri­tisak i moguće ih je primijeniti u svim mate­rijalima okvira. Širine od 22 do 50 mm i debljine od 1 do 6 mm omogućuju visok nivo flek­si­bil­nosti.

GU ulošci žlijeba za staklo

GU ulošci žlijeba za staklo Pouzdano izjednačite različito oblikovane geo­me­trije pro­fi­li­ranih rubova sis­tema PVC-okvira: sa ulošcima žlijeba za staklo gru­pacije GU. Ulošci su nosiva podloga za pot­rebnu podlošku za ostak­ljivanje. Stezni spoj sa velikim područjem opruga omogućuje osiguran položaj u pro­filu i pouzdano prihvata toler­ancije PVC-pro­fila. Prid­ržne opruge spriječavaju sklizanje pos­tavljenih podloški za ostak­ljenje i podu­piru stručno pos­tavljanje podloški u skladu s tehničkim direk­tivama staklarskog ceha.

GU alati za ostakljivanje

GU lopatica za ostakljivanje Iskustvo i kvalitet na djelu: alat za ostak­ljivanje gru­pacije GU vam pruža pouzdanu i sigurnu podršku pri stručnom izvođenju radova ostak­ljivanja u smislu tehničkih direk­tiva staklarskog ceha.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Pribor za građevinske okove 4,7 MB Preuzimanje