Rješenja za sis­teme vrata za eva­ku­aciju

Kako biste osigu­rali siguran put za eva­ku­aciju, pro­izvode gru­pacije GU možete kombi­novati u inova­tivna rješenja za sistem sa usklađenim funkcijama. Sve se posebno jedno­s­tavno mon­tira i pušta u rad – od panik brava (meha­ničkih, meha­tro­ničkih, motornih ili sa iin­te­grisanom radio vezom) preko termi­nala vrata za eva­ku­aciju sa elek­tričnim zak­ljučavanjem, pa sve do kliznih vrata za eva­ku­aciju.

Osigu­ranje vrata za eva­ku­aciju

Sa vrata za eva­ku­aciju osigu­ravate zaštitu mate­rijalnih dobara, bez odricanja od sigur­nosti u slučaju nužde: paketi vrata za eva­ku­aciju se sastoje od termi­nala vrata za eva­ku­aciju i elek­tričnih ele­me­nata za zak­ljučavanje.

Tehnika ploče BKS-NET / softver sis­tema

Ako vratima upra­vljate sa cen­tralnog mjesta (npr. iz por­tir­nice) ili ako želite vizualizovati njihova stanja, pomoći će vam ploča ili softver sis­tema BKS-NET.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019