Osigu­ranje vrata za eva­ku­aciju

Ne želite da se kroz vrata za eva­ku­aciju uvijek pro­lazi iznutra - neka je vrata pot­rebno otvo­riti samo u slučaju nužde? Odnosne zahtjeve možete ostva­riti pomoću upra­vljanja vratima za eva­ku­aciju i elek­tričnog ele­menta za zak­ljučavanje. Vrata je u slučaju nužde moguće sigurno otvo­riti tipkom za slučaj nužde.

Upra­vljanje vratima za eva­ku­aciju

Terminal vrata za eva­ku­aciju je mon­tiran pored vrata i sigurno ih oslobađa preko tipke za slučaj nužde. Ugrađeno upra­vljanje vam nudi brojne podesive funkcije za nadzor ili umreživanje vrata.

Zaporni ele­menti vrata za eva­ku­aciju

Ovdje vas očekuju inova­tivni zaporni ele­menti, kao što su elek­trično zak­ljučane panik brave EVP. Na­ravno i kon­vencio­nalni elektro­prihvatnici za eva­ku­acijska vrata i prihvatni magneti.

Pribor

Bogatim priborom zaokružite svoja rješenja za sis­teme vrata za eva­ku­aciju. Dobit ćete npr. inte­ligentne ulazne/izlazne module koji vrata pro­ši­ruju za do osam dodatnih digi­talnih ulaza i/ili osam izlaza – i koje je naravno moguće slobodno kon­figu­ri­sati.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019