Ulazni/izlazni modul I/O10

Ako želite dodatne digi­talne ulaze ili izlaze na upra­vljanju vratima za eva­ku­aciju, možete pos­taviti naše ulazno/izlazne module I/O10. Oni su preko dvožilne sab­ir­nice vrata BKS-NET pove­zani sa upra­vljanjem vratima za eva­ku­aciju. Tako na ras­po­laganju imate po četiri dodatna, slobodno pro­gramabilna ulaza i izlaza za povezivanje različitih ele­me­nata (npr. pogona za zaokretna vrata, motorne brave, vanjske sig­naliza­cije, videotehnike, kontrole pristupa, interfona).

Ulazni/izlazni modul I/O10 vam nudi sljedeće:

     

  • Po četiri slobodno pro­gramabilna digi­talna ulaza i izlaza sa prikazom stanja pomoću LED-a
  • Mogućnost pos­tavljanja do dva modula I/O po vratima
  • Uključeno kućište
  •  

Tehnički podaci

Ulazni/izlazni modul I/O10

Radni napon

24 V DC

Potrošnja nazivne struje

100 mA

Klasa zaš­tite

IP 65

Sučelje

Sab­ir­nica vrata BKS-NET


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka CEBKS-NET: Mogućnost umreženja putem sabirnice sistema BKS-NET