Upra­vljanje vratima za eva­ku­aciju FTNT10 / FTNT20

Sa inova­tivnim konceptom sig­naliza­cije

Od našeg upra­vljanja vratima za eva­ku­aciju smijete očekivati više od pukog nadzora vrata i njihovog oslobađanja u slučaju nužde (npr. u slučaju otkrivanja dima). FTNT10 / FTNT20 ima inova­tivni koncept sig­naliza­cije i modularnu kon­strukciju kojom možete ostva­riti rješenja po mjeri za najrazliči­tije zahtjeve.

Termi­nale vrata za eva­ku­aciju je moguće kombi­novati sa različitim pro­gramima preki­dača i preko ugrađenog sučelja sab­ir­nice povezati sa mnogim drugim pro­izvodima spos­obnim za povezivanje preko BKS-NET. Zajedno sa bravom EVP pred­s­tavljaju ide­alno osigu­ranje vrata za eva­ku­aciju, bilo da su offline na vratima ili umreženi na objektu. Upra­vljanje vratima za eva­ku­aciju odgovara visokim zahtje­vima EltVTR, kao i prEN 13637 i po želji se ispo­ručuje u kompletu sa okvirom, poklopcima ili mrežnim ele­mentom.

Upra­vljanje vratima za eva­ku­aciju FTNT10 / FTNT20 vam nudi sljedeće:

   

 • Inova­tivni koncept sig­naliza­cije sa jedno­s­tavnim simbolima
 • Posebno upra­vljanje nije pot­rebno 
 • Para­metre je moguće određivati lokalno preko USB-a ili decen­tralno preko sab­ir­nice 
 • Poklopac tipke za slučaj nužde sa mogućnošću pono­vnog koriš­tenja
 • Vijčano-utične ste­zaljke sa svojstvom jedno­s­tavne mon­taže
 • Modularna struktura
 • Ugrađeno sučelje za sab­ir­nicu vrata BKS-NET
 • Nadzor protiv sabotaže
 • Mogućnost kombi­novanja sa različitim pro­gramima preki­dača 55 ili 70
 • Jedno­s­tavna mon­taža i insta­lacija u stan­dardne podžbukne kutije (61 mm)
 • U skladu sa EltVTR i prEN 13637
 • Mogućnost slobo­dnog određivanja para­me­tara ulaza i izlaza
 • Spojni relej u kombi­n­aciji sa elektro­prihvatnikom za eva­ku­acijska vrata tip 332 nije pot­rebna
 • Dodatni ulazi i izlazi sa opcio­nalnim modulima I/O
 •  

Tehnički podaci

Upra­vljanje vratima za eva­ku­aciju FTNT10 / FTNT20

Radni napon

24 V DC

Potrošnja nazivne struje

100 mA

Sučelja

Sab­ir­nica vrata BKS-NET

Odob­reni zaporni ele­menti

(Detalji se nalaze u odnosnim odob­renjima)

Elek­trično zak­ljučana panik brava
Elek­trično zak­ljučana dodirna šipka EVT

Različiti elektro­prihvatnik za eva­ku­acijska vrata

Različiti prihvatni magneti


X
Ostale informacije
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka CEBKS-NET: Mogućnost umreženja putem sabirnice sistema BKS-NETEltVTR: direktiva o električnim sistemima zaključavanja vrata na evakuacijskim putevima