Zaporni ele­menti vrata za eva­ku­aciju

Kod nas ste na sigurnom: elek­trični zaporni ele­menti za vrata za eva­ku­aciju ispunjavaju ili nadmašuju visoke zahtjeve EltVTR, odnosno prEN 13637. U slučaju nužde uvijek oslobađaju vrata – čak i u slučaju pre­d­opterećenja – i istovre­meno sa brojem kompo­nenti povećavaju jedno­s­tavnost mon­taže.

Elek­trično zak­ljučane panik brave

Gru­pacija GU vam nudi prvu samozak­ljučavajuću panik bravu sa elek­tričnim zak­ljučavanjem vrata za eva­ku­aciju kombi­novano u jedan sistem. Dodatni zaporni ele­menti su suvišni i nema izrezivanja u vratnom krilu ili u okviru iznad prihvatnog lima.

Elektro­prihvatnik za eva­ku­acijska vrata

Elektro­prihvatnici za eva­ku­acijska vrata su godinama vaš izbor za dodatni zaporni ele­menti za nova vrata. Mo­der­ne alter­na­tive su elek­trično zak­ljučana panik brava ili elek­trično zak­ljučana dodirna šipka.

Prihvatni magneti

Osim klasičnih prihvatnih magneta sile držanja od 5 kN BKS vam nudi vizuelno dopadljive, znatno manje pro­izvode sile držanja od 2 kN, sa odob­renjem prema EltVTR. Prava alter­na­tiva, posebno kod nadogradnje vrata.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019