Elektro­prihvatnik za eva­ku­acijska vrata B 5465 0xx0

Elektroprihvatnik za evakuacijska vrata B 5465 (tip 332)
 
 

Ako tražite pouzdane elektro­prihvatnike za eva­ku­acijska vrata, koje je moguće neprimjetno ugra­diti u nova vrata, na pravom ste mjestu: sa malim izrezima u okviru i vratima možete ih skriveno ugra­diti – iznad brave ili prihvatnog lima. Naše varijante imaju odob­renje EltVTR u kombi­n­aciji sa upra­vljanjem vratima za eva­ku­aciju FTNT10/FTNT20 i nisu im pot­rebne dodatni spojni releji za prik­ljučivanje.

BKS-ovi elektro­prihvatnici za eva­ku­acijska vrata B 5465 0xx0 vam nude sljedeće:

  • Ugrađeni pov­ratni kon­takt
  • Mogućnost skrivene ugradnje
  • Sigurno oslobađanje vrata čak i pod pre­d­opterećenjem
  • Odob­reno kao dodatno zak­ljučavanje u pro­tivpožarnim vratima

Tehnički podaci

Elektro­prihvatnik za eva­ku­acijska vrata B 5465 0xx0

Radni napon

24 V DC

Potrošnja nazivne struje

160 mA (tip B 5465 00x0 i B 5465 01x0)
95 mA (tip B 5465 040x)


X
Ostale informacije
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka CEEltVTR: direktiva o električnim sistemima zaključavanja vrata na evakuacijskim putevima