Tehnika ploče BKS-NET /
Softver sis­tema BKS-NET

Želite sa cen­tralnog mjesta nadzi­rati mnoga vrata i upra­vljati njima? Naša ploča ili softver sis­tema BKS-NET vam nudi sve što vam je pot­rebno. U por­tir­ni­cama, sigur­nosnim cen­tralama ili sobama za medi­cinske sestre ovi će vam pro­izvodi pružiti opsežan pre­gled raznih podataka.

Ploča BKS-NET

Na ploči BKS-NET je moguće prikazati stanje više vrata nekog objekta. Kao ovlaš­teni korisnik svim vratima možete upra­vljati jedno­s­tavno prstom – sasvim bez miša ili tas­tature.

Softver sis­tema BKS-NET

Inte­ligentni softver vam nudi mnogo funkcija, ali njime ipak nije moguće jedno­s­tavno upra­vljati. Ne­zavisno od toga da li je riječ o kon­figu­raciji pro­izvoda kompa­tibilnih sa BKS-NET ili o cen­tralnom upra­vljanju vratima i vizualiza­ciji.

Kompo­nente sab­ir­nice

Umrežene sis­teme je moguće sasvim jedno­s­tavno puštati u rad – kompo­nente sab­ir­nice BKS-NET su razvijene upravo za to. Dovoljno je pri­tis­nuti tipku, jer se kon­figu­racija učesnika sab­ir­nice, npr. adre­si­ranje sab­ir­nice, vrši automatski.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019