Kompo­nente sab­ir­nice

Sabirnica BK10
 
 

Za umreženi sistem vrata možete preko sis­tema sab­ir­nica ili mreže povezivati sa pro­izvodima kompa­tibilnim sa BKS-NET.

Sab­ir­nica BK10 povezuje kompo­nente vrata sa sab­ir­nicom objekta. Dostupna je u podžbuknoj i nadžbuknoj varijanti.

Sab­ir­nica objekta se na računar ili ploču povezuje preko sab­ir­nice objekta. Lokalno preko USB-sučelja na računar sa spojnicom CU10. Ili decen­tralno preko sučelja Ethernet (TCP/IP) sa sab­ir­nicom objekta preko spojnice CE10.

Kompo­nente sab­ir­nice BKS-NET vam nude sljedeće:

   

 • Brzo puštanje u rad automatskim adre­si­ranjem sab­ir­nice
 • Jedno­s­tavno pro­jekt­ovanje struktu­risanom arhitekturom sis­tema
 • Kompa­tibilno sa svim pro­izvodima kompa­tibilnim sa BKS-NET
 • Struktura umreženih sis­tema za decen­tralnu kon­figu­raciju, vizualiza­ciju ili upra­vljanje
 • Mogućnost različitih vrsta umrežavanja

    

  • Sab­ir­nica (2-žičana)
  • Mreža (TCP/IP)
  •  

 • Automatska kombi­n­acija funkcija svih kompo­nenti vrata kompa­tibilnih sa BKS-NET
 •  


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka CEBKS-NET: Mogućnost umreženja putem sabirnice sistema BKS-NET