Softver sis­tema BKS-NET

Sa soft­verom sis­tema BKS-NET možete preko jed­inst­vene površine odrediti para­metre za sve pro­izvode kompa­tibilne sa BKS-NET i vizualizovati ih. Osim toga ćete dobiti dobro struktu­risanu korisničku površinu, koja vam omogućuje jedno­s­tavno rukovanje i podešavanje pojedi­načnih vrata i složenih sis­tema sab­ir­nica. Naš sistem upra­vljanja zgradama, neu­tralan po pitanju pro­izvođača (GEMOS­), vam čak omogućuje povezivanje sis­tema drugih pro­izvođača: npr. videa, tehnike za dojavu pro­vale, tehnike za dojavu požara ili upra­vljanja alarmima.

Softver sis­tema BKS-NET vam nudi sljedeće:

 • Pot­puno automatsko prepoz­navanje svih prik­ljučenih pro­izvoda vrata, odnosno sis­tema
 • Površina kojom se intui­tivno rukuje
 • Određivanje para­me­tara pro­izvoda kompa­tibilnih sa BKS-NET preko USB-a ili decen­tralno preko mreže (TCP/IP), odnosno sab­ir­nice objekta
 • Upra­vljanje svim pove­z­anim pro­izvodima kompa­tibilnim sa BKS-NET
 • Individualna dodjela korisničkih prava
 • Vizualiza­cija statusa vrata u realnom vre­menu
 • Mogućnost uči­ta­vanja tlo­crta ili vlas­titih crteža
 • Mrežna kompa­tibil­nost
 • Mogućnost defi­nisanja nadređenih grupa preki­dača
 • Pro­tokoli alarma i stanja
 • Moderna površina pre­g­led­nika

X
Ostale informacije
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
BKS-NET: Mogućnost umreženja putem sabirnice sistema BKS-NET