Sis­temi kontrole pristupa

Orga­niza­cija pristupa pojedinim vratima ili više vrata na jednom umreženom sis­temu: bilo da tražite najjedno­s­tavnije pro­gra­mi­ranje bez računara ili komforno upra­vljanje preko soft­vera za kontrolu pristupa – gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas vam nudi odgova­rajuće rješenje za vaše zahtjeve.

Kontrola pristupa za jedna vrata

Možete je sasvim jedno­s­tavno mon­ti­rati i pro­gra­mi­rati – to su odlike „male" kontrole pristupa GU-BKS Access za pojedi­načna vrata. Može se ide­alno kombi­novati sa motornim bravama ili otva­račima vrata. Ovlaš­tenja za pristup dijelite preko PIN koda ili kartice.

Za male i velike objekte

Sistem kontrole pristupa GEMOS­ access vam nudi pravo rješenje za objekte svih veličina i za sve situ­acije sa vratima. Sve elek­tronske kompo­nente na vratima možete međus­obno umrežiti i kombi­novati. GEMOS­ access podržava sve uobičajene postupke čitanja i zato je vrlo flek­si­bilan u primjeni.

Za objekte male do srednje veličine

Jedno­s­tavna insta­lacija, najviši nivo flek­si­bil­nosti i velika sigur­nost: kod našeg sis­tema kontrole pristupa GEMOS­ access compact za objekte male do srednje veličine ćete dobiti mnogo karak­te­ris­tika u kom­paktnom formatu.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019