Kontrola pristupa GEMOS­ access compact

Umrežena kontrola pristupa za male i srednje zahtjeve

GEMOS­ access compact je razvijen specijalno za male do srednje primjene. Softver je pred­in­staliran na GEMOS­ access controller. Sistem odmah možete primijeniti nakon krei­ranja perife­rije i unosa IP-adrese. Za uređenje i rukovanje koris­tite bilo koji računar. Insta­lacija soft­vera nije pot­rebna obzirom da se povezivanje odvija preko inter­netskog sučelja GEMOS­ accessa. Sam GAC i pomoću njega memo­ri­sani podaci su sigurno smješ­teni u ormaru u pros­to­riji sa računarom ili etažnom razdjel­niku.

Sistem kontrole pristupa GEMOS­ access compact vam nudi sljedeće:

  • Mala pot­reba za pro­s­torom 1 jedinice visine
  • Dodatni softver nije pot­reban
  • Jedno­s­tavno puštanje u rad       
  • Visok nivo sigur­nosti i ras­po­loživosti
  • Mogućnost nadogradnje na punu ver­ziju
  • Mogućnost pro­širenja funkcija i vizualiza­cije povezivanjem na sistem za upra­vljanje GEMOS­

Karak­te­ris­tike i gra­nične vrijednosti sis­tema

GEMOS­ access compact
Maks. broj GAC1
Maks. broj GAM32
Maks. broj GAM/sab­ir­nica4 u slučaju čitača sab­ir­nice
8 u slučaju čitača clock data
Maks. broj istovre­menih korisnika
(preko LAN-a)
2 (nije moguć unos podataka na GAC)
Maks. broj kartica200
Maks. broj kartica/osoba4
Maks. broj PIN-ova/osoba4
Maks. broj grupa osoba32
Maks. broj vrata32
Maks. broj grupa čitača32
Maks. broj vre­menskih zona10 (maks. 4 vre­menska intervala po danu i vre­menskoj zoni)
Maks. broj kalendara1
Rezervacija funkcijaDa (maks. 16 una­prijed defi­ni­sanih funkcija)
Prava zavisna od sce­na­rija (nivo pristupa)Da (maks. 16 sce­na­rija za cijeli sistem)
Dvo­struka blokada pristupa
(vre­menski ogra­ničeno)
Da
Din­amička pravaNe
EMA oštro/tupo uključivanjeDa (2 područja)
Upra­vljanje liftomDa (dodijeljena jedna licenca za vrata/lift i etažu)
Vizualiza­cija/prikaz plana položajaDa

X
Ostale informacije
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019